LATEST IN Economics

ธปท. รายงานเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2020 เจ็บจาก COVID-19 เป็นวงกว้าง

ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานสภาพเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 ชี้ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ภาคการท่องเที่ยวหดตัวสูงสุดสุด กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง ส่งผลให้การลงท...

SCB EIC ชี้ธุรกิจเลิกเยอะกว่าจัดตั้ง ชี้อาจเกิดเศรษฐกิจซบเซาแต่ยังมีโอกาสโต

SCB EIC รายงานบทวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจช่วงต้นปี 2563 ชี้มีจำนวนธุรกิจจดทะเบียนเลิกกิจการเพิ่มขึ้น ขณะที่ธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งลดลง ชี้สัญญาณเศรษฐกิจซบเซา โดยสงครามการค้าและ COVID...

สรุปมาตรการเยียวยาแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ และธุรกิจ จากผลกระทบ COVID-19

กระทรวงการคลังประกาศมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การประกาศครั้งนี้เป็นมาตรการระยะที่ 2 หลังจากที่ประกาศระยะที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 10 มีน...

JOB