Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN vmware cross-cloud

VMware เดินหน้าเตรียมพร้อมสู่ยุค Multi-Cloud เต็มรูปแบบ ผ่านบริการใหม่ VMware Cross-Cloud ทำงานผ่านคลาวด์ได้คล่องตัวในยุคดิจิทัล

VMware, Inc. ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ ที่จะช่วยนำลูกค้าเข้าสู่ยุคของการทำงานบน Multi-Cloud ด้วยการเปิดตัวบริการ VMware Cross-Cloud...