Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Wellbeing Economy Alliance

ถึงเวลาที่ Big Tech ควรปฏิรูปโมเดลธุรกิจ เพื่อให้มนุษย์มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

ถึงเวลาแล้วที่ Big Tech ควรจะปฏิรูปโมเดลธุรกิจ เพื่อที่จะลดความบิดเบี้ยวของสภาพสังคม และที่สำคัญต้องทำให้มนุษย์มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น บทความนี้ Techsauce ได้สรุปประเด็นสำคัญมาจาก MIT...