Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Wellbeing Economy Alliance

ถึงเวลาที่ Big Tech ควรปฏิรูปโมเดลธุรกิจ เพื่อให้มนุษย์มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

ถึงเวลาแล้วที่ Big Tech ควรจะปฏิรูปโมเดลธุรกิจ เพื่อที่จะลดความบิดเบี้ยวของสภาพสังคม และที่สำคัญต้องทำให้มนุษย์มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น บทความนี้ Techsauce ได้สรุปประเด็นสำคัญมาจาก MIT...

JOB