Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Women Leaders in AI

ประธานฯ เดอะมอลล์ กรุ๊ป คว้ารางวัล Women Leaders in AI ปี 2021 จาก IBM

ประธานฯ เดอะมอลล์ กรุ๊ป คว้ารางวัล Women Leaders in AI ปี 2021 โครงการ Women Leaders in AI ของ IBM จัดขึ้นทุกปีเพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำสตรีทั่วโลกกว่า 40 คน จาก 18 ประเทศ ที่ใช้ AI ...