Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN yib-in-tsoi

PDPA BEGINS เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

มาลองศึกษา Personal Data Protection Act – PDPA ที่จะมีผลบังคับใช้ในกลางปี 2564 นี้ หนึ่งในเครื่องมือที่จะทำให้ปัจเจกบุคคลมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของตนที่อนุญาตให้องค์กรนำไปใช้มีการบริหา...

YIP IN TSOI จับมือพันธมิตรคว้าโครงการระบบ Smart Metro Grid ยกระดับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าแห่งอนาคต

Smart Metro Grid โครงข่ายสำหรับการส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยงบประมาณกว่า 1,149 ล้านบาท แล้วเสร็จภายในปี 2022 เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการต่อ...