Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Zero Carbon 2030

LG ปรับแผนธุรกิจครั้งใหญ่ มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต พร้อมร่วมแคมเปญ BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

LG ประกาศ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์ LG ภายในปี พ.ศ. 2573 ทำให้ LG เป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีแห่งแรกที่เข้าร่วมแคมเปญระดับโลก “Business Ambition for ...