AIS เดินหน้าจับมือภาครัฐ พัฒนาครูไทยให้พร้อมในยุคดิจิทัล ในโครงการ The Educators Thailand | Techsauce /* */ /* */

AIS เดินหน้าจับมือภาครัฐ พัฒนาครูไทยให้พร้อมในยุคดิจิทัล ในโครงการ The Educators Thailand

กว่าเกือบสองปีแล้วสำหรับ COVID-19 ที่ได้ระบาดไปทั่วโลก นับว่าโควิดเป็นสิ่งที่ได้ทำให้ทุกอย่างเกือบหยุดชะงัก หนึ่งในนั้นได้รวมถึงการหยุดชะงัก ในการเรียนรู้ของเด็กในชั้นเรียนเช่นกัน ในโลกที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการประคับประคอง เตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาของประเทศไทยอย่างวิชาชีพครู

ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย ของ AIS Academy ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ทาง AIS ได้เปิดตัวโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” โดยเป็นการจับมือกันระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และบุคลากรวงการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย พัฒนาหลักสูตรต่อยอดทักษะการออกแบบสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ให้สอดรับกับการศึกษาในยุคดิจิทัลแบบครบวงจรตั้งแต่ การวางโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมือสื่อการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน 

คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช, กรรมการ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด กล่าวว่า “เป็นเวลากว่าหลายปีแล้วที่ภารกิจคิดเผื่อ หนึ่งในแกนที่ทาง AIS ได้ทำภารกิจในการยกระดับและรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การสร้างอาชีพ การพัฒนาบุคลากร AIS Academy for Thais สถาบันที่ทำให้คนไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็น ทางด้านโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” นับเป็นครั้งแรกที่ได้เปิดเวทีให้บุคลากร ด้านการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น นักการศึกษา, ครูผู้สอน, บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกสอน มาเข้าร่วม Un Learn และ Re Learn ทักษะการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่ ให้สอดคล้องกับการบ่มเพาะนักเรียนยุค Learn From Home ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของบุคลากรที่ร่วมสร้างประเทศในอนาคต”

The Educators Thailandคุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช,
กรรมการ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด

ทางด้าน ดร. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิค AIS ได้อัพเดทสถานการณ์เกี่ยวกับโครงการ The Educators Thailand ว่า “นับจากการเปิดตัวโครงการ ได้มีครูเข้าร่วมสมัครกว่า 1,190 คนทั่วประเทศไทย ภายในโครงการได้มีการทำการจัด PLC กลุ่มการแชร์แลกเปลี่ยนความรู้ออนไลน์ การเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ LearnDi นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการพัฒนาและสร้างสื่อการเรียนการสอน ผ่านหลักสูตรที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดย AIS Academy ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรชั้นนำ ในวงการได้พัฒนาร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ที่จบหลักสูตรจะสามารถเป็นต้นแบบของแม่พิมพ์ ที่จะส่งต่อความรู้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต

The Educators Thailand

คุณครูผู้สอนต้องทำการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อชะลอการแพร่กระจายของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการปรับชั้นเรียนไปยังรูปแบบออนไลน์ ทำการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการเว้นระยะห่าง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ผู้สอนต้องนำเทคโนโลยีและวิธีการสอนใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะเหล่านี้

ดร. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิค AIS

The Educators Thailandอาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ผู้ร่วมพัฒนาและออกแบบหลักสูตรสำหรับครูไทย แชร์สิ่งที่ได้พบในระหว่างการพัฒนาครู พร้อมมุมมองทักษะ Skillset สำคัญของครูไทยว่า “ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้เห็นระบบการศึกษาของเราปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 โดยได้มีการเรียนรู้จากวิธีแก้ปัญหาและการปรับตัวบางอย่างที่นักการศึกษาได้นำไปใช้

คุณครูจำนวนหนึ่งได้ทำการปรับตัวและทดลองการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาเอง ก็ได้มีการจัดอบรมกระบวนการ วิธีการเรียนออนไลน์ โครงการของ AIS นับว่าตอบโจทย์ในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ได้แก่ ทักษะการสร้าง Innovative Classroom หรือการสร้างห้องเรียนแห่งนวัตกรรม, ทักษะในการยืดหยุ่นปรับตัว, ทักษะในการสร้างตัวตนออนไลน์, การสร้างบทเรียนที่มีภาพและเสียง, การสื่อสารและการสร้างความร่วมมือ ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญที่ครูจำเป็นต้องมีในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น” 

ก้าวต่อไปในอนาคตของคอมมูนิตี้คุณครูนั้นยังคงมีการพัฒนาและขยายอย่างต่อเนื่อง โดยครูที่เข้าร่วมโครงการได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปบอกต่อและถ่ายทอดต่อให้กลุ่ม PLC ภายในสถาบันของตนเองเช่นกัน ทางด้านเป้าหมายของ AIS Acedemy for Thais ในการเป็นแรงผลักดันให้ภาคเอกชนอื่นๆ ร่วมมือกันสร้างโครงการทำการช่วยเหลือพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของคนไทย เพื่อความก้าวหน้าของสังคมต่อไป

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพบทความนี้เป็น Advertorial

RELATED ARTICLE

Responsive image

ทำความรู้จัก "9 Deep-tech Startups" โมเดล Spin-off สู่โลกธุรกิจของ สวทช.

สวทช. Accelerator องค์ความรู้ด้านเทคฯ และวิทยาศาสตร์ของภาครัฐ นำผลงานวิจัยจากห้องแล็บที่ทรงคุณประโยชน์มาต่อยอดให้เข้าถึงคนหมู่มากได้ ด้วยโมเดลธุรกิจให้ทันต่อความต้องการของตลาด โดยเ...

Responsive image

บำรุงราษฎร์ รุดหน้านวัตกรรมการแพทย์ นำ Radiology AI ช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของปอด และมะเร็งเต้านม แม่นยำ รวดเร็ว รักษาทันท่วงที

ล่าสุดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์ นำ Radiology AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของปอด และมะเร็งเต้านม ด้วย AI และ Deep Learning ในการบูรณาการเพื่อเพิ่มความรวดเ...

Responsive image

เอลซัลวาดอร์เสี่ยงกับอะไรมากกว่ากัน ระหว่างการตัดสินใจของผู้นำ กับความผันผวนของ Bitcoin

เอลซัลวาดอร์ ประเทศแรกที่ประกาศให้สกุลเงินดิจิทัลถูกกฎหมายประสบปัญหาเป็นอย่างมากจากการที่รัฐบาลได้ทยอยซื้อเหรียญ Bitcoin จนมีมูลค่าความเสียหายอย่างน้อย 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1...