AIS ผนึก ZTE พัฒนานวัตกรรม 5G ด้วย 5G A-Z Center | Techsauce

AIS ผนึก ZTE พัฒนานวัตกรรม 5G ด้วย 5G A-Z Center

จากการประกาศความร่วมมืองนามข้อตกลงในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 5G ล่าสุด AIS พร้อมด้วย ZTE ได้เปิดตัว ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างโซลูชั่นที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับประเทศไทยในยุค Digital Economy

ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย


สำหรับชื่อ A-Z นั้น ทั้ง AIS และ ZTE ต้องการสื่อถึง ถึงการทำงานแบบ end to end หรือจากเริ่มต้นจนจบ โดยตัว A มาจาก AIS และตัว Z มาจาก ZTE ซึ่งศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center จะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและ Solution ที่ครบถ้วน ทั้งการติดตั้งสถานีฐานทุกย่านความถี่เพื่อการทดลองทดสอบ พร้อมเทคโนโลยีเครือข่ายต้นแบบที่จะพลิกโฉมการพัฒนาเครือข่าย 5G ในประเทศไทย,  Solution ต้นแบบเพื่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  (5G vertical industry applications), อุปกรณ์สื่อสารปลายทาง (Smart Terminal) ที่จะมีการหมุนเวียนมาทดสอบและจัดแสดง


คุณปรัธนา ลีลพนัง ได้เผยถึงความต้องการด้านดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 ในขณะนั้น AIS ได้ลงทุนด้านโครงข่ายทั้ง 5G และ Fibre จนกระทั่งวันนี้มีโครงข่าย 5G ที่ครอบคลุมกว่า 80% ของพื้นที่ประชากร

ประเทศไทยต้องมีดิจิทัล infrastructure ในการแข่งขันยกระดับ ให้กับเอกชน ภาครัฐ ในการดูแลประชาชน การร่วมมือกับ ZTE มีความสำคัญอย่างแรกคือ การสร้างโครงข่าย 5G ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด น่าจะเป็นอันดับต้นๆของโลก

3 เรื่องพลิกโฉมไทยด้วย 5G โดย AIS และ ZTE

ทั้งนี้ความร่วมมือของ AIS และ ZTE จะมี 3 ส่วนที่มุ่งหน้าพัฒนาร่วมกัน คือ

  1. Infrastructure : สร้างโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับโครงข่าย 5G ของไทยให้ก้าวสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมาตรฐานระดับโลก เป็นมากยิ่งกว่าโครงข่ายที่เร็วที่สุด พร้อมก้าวสู่โครงข่ายอัจฉริยะที่ควบคุมสั่งการได้ด้วยตัวเองแบบ real time (5G Smart Autonomous Network) 
  2.  Solution : ความร่วมมือกันพัฒนา Solution เพื่อไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม ประชาชนและของรัฐ เสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
  3.  Consumer : การนำเทคโนโลยี 5G ในรูปแบบของการสื่อสารอีกยุค มาให้กับทุกคนได้สัมผัส เพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนไปยังคนไทย

5G A-Z Center จะเป็นก้าวสำคัญของการตั้ง R&D Center ด้าน 5G ที่จะเปิดโอกาสในการร่วมกันพัฒนา กับกลุ่มบริษัทอื่นๆ ทั้งใหญ่และเล็ก ในการร่วมกันเข้ามาพัฒนา Solution รวมถึง Startup ที่สนใจร่วมกันก้าวเดินไปข้างหน้าในยุคอนาคต

ทั้งนี้ ZTE ได้เผยถึงการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยยาวนานกว่า 20 ปี  ซึ่งความร่วมมือกับ AIS ครั้งนี้ เพื่อสร้าง DIGITAL THAILAND ให้เกิดขึ้นในไทย โดย 5G จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของผู้บริโภคทั่วไป อุตสาหกรรม และการผลักดันด้าน Digital Economy 

“A-Z Center ครั้งนี้ จะสามารถนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย ทำให้เกิด Use Case ใหม่ๆ ในอนาคตที่พร้อมรองรับทั้งความต้องการของลูกค้าและการเพิ่มโอกาสให้กับภาคธุรกิจ ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การศึกษา การท่องเที่ยว และสุขภาพเป็นต้น” คุณสวี จือหยาง , CEO บริษัท ZTE 

โดย ZTE ยังเผยอีกว่า ในอนาคต 5G จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา XR ซึ่งเป็นประตูสู่โลก Metaverse ซึ่งเวลานี้  5G A-Z Center เปรียบเหมือนดินและรากต้นไม้ ในการสร้าง ecosystem

 “ความร่วมมือในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การจัดตั้ง A-Z Center ครั้งนี้ จะสามารถนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะยิ่งการนำเอาโครงข่าย 5G มาวางรากฐานด้านการวิจัยและพัฒนาจะทำให้เกิด Use Case ใหม่ๆ ในอนาคตที่พร้อมรองรับทั้งความต้องการของลูกค้าและการเพิ่มโอกาสให้กับภาคธุรกิจ” 

ยลโฉมเทคโนโลยีใน 5G A-Z Center

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  AIS กล่าวว่า “เพราะ 5G คือ เทคโนโลยีที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายที่มีคลื่นความถี่ครอบคลุมการใช้งานมากที่สุดในไทย เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับประเทศอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ ZTE ในระดับยุทธศาสตร์"

สำหรับเทคโนโลยีที่เห็นในศูนย์ 5G A-Z Center จะมีการหมุนเวียนมาทดสอบและจัดแสดง โดยในเบื้องต้น ประกอบด้วย 

1. Next Generation Products for 5G Capability Growth เทคโนโลยีเครือข่ายที่พร้อมรองรับ 5G ได้แก่


  • Radio Composer ที่เกิดจากการทำงานร่วมกับ AIS ในการพัฒนา AAU (Active Antenna Unit) 5G mmWave bandwidth support 1.2GHz, AAU 5G 2.6GHz ที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ 5G radio ใหม่นี้ถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเอไอเอสและยังเป็นมิตรกับธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานอีกด้วย
  • RIS (Reconfigurable Intelligent Surface) คืออุปกรณ์ช่วยสะท้อนสัญญาณ 5G ที่พัฒนามาสำหรับคลื่น 26 GHz หรือ mmWave ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขยายสัญญาณโครงข่าย 5G ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

2. 5G Use Cases เพื่อเชื่อมต่อการใช้โครงข่าย 5G ไปยังภาคอุตสาหกรรม ได้แก่

  • 5G Natural Navigation AGV หรือรถขนถ่ายสินค้าอัตโนมัติที่ embedded 5G module สามารถใส่ซิมการ์ด 5G ได้เลย 
  • 5G Machine Vision ระบบที่ใช้สำหรับงานตรวจสอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ผ่าน 5G โดยมีระบบการประมวลผลที่ใกล้เคียงกับการทำงานของมนุษย์ สามารถตัดสินใจได้และส่งผลลัพธ์ที่ต้องการได้ตามโปรแกรมที่กำหนดไว้
  • 5G XR Explorer ระบบที่นำ XR เข้ามาใช้งานผ่าน 5G, XR หรือ Extended Reality เป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ผสมผสานหลากหลายมิติเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในโลกจริง สภาพแวดล้อมดิจิทัล รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสวมใส่ นำไปใช้ในการ Training หรือ Guidance ได้
  • 5G Holographic หรือเทคนิคการสร้างภาพสามมิติ ที่ถูกนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลาย อาทิ การประชุมทางไกล การศึกษาและงานอีเวนท์ขนาดใหญ่ หรือเมตาเวิร์ส 


3. Diversified 5G Terminal Devices โดย AIS ได้ร่วมกับ ZTE เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G ZTE Blade A72 ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือ 5G ที่มีประสิทธิภาพและราคาคุ้มค่าสำหรับตลาดสมาร์ทโฟนในไทย โดยคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2565 รวมไปถึง Smart Terminal อื่นๆ เช่น 5G CPE และ 5G Router


ความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่าง AIS กับ ZTE เป็นก้าวที่สำคัญที่แสดงออกถึงความพร้อมในการต่อยอดเป้าหมาย Cognitive Tech-Co ด้วยการพัฒนาโครงข่าย 5G สู่การเป็น 5G Smart Autonomous Network ทั้งในแง่ของการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี การสร้างโอกาสให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมและโซลูชันมิติใหม่ๆ ที่จะเข้ามาขานรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับไวของบริบททางสังคม ตลอดจนการสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับไทยในอนาคต

บทความนี้เป็น Advertorial 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

8 คอร์สเรียน AI ฟรี ตั้งแต่ปูพื้นฐาน จากโครงการ ‘AI Ready’ ของ Amazon

Amazon ได้ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ ‘AI Ready’ เพื่อมอบความรู้ผ่านหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมบุคลากร 2 ล้านค...

Responsive image

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี...

Responsive image

‘ตัวพ่อ’ วงการเทค 2023 ผู้สร้างปรากฏการณ์ ดราม่า และโอกาส

ในปีนี้ Techsauce ได้รวม 3 ตัวพ่อแห่งวงการเทคโนโลยี 2023 ที่มีบทบาท อิทธิพล และสร้างดราม่า มากที่สุดแห่งปี !...