อนาคตของเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิต The Future of Life and Technology กับ Brett King | Techsauce

อนาคตของเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิต The Future of Life and Technology กับ Brett King

อนาคตของเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิต (The Future of Life and Technology) พูดคุยกับ Brett King, Alan Ark และ Nichapat Ark

โลกที่หมุนไปเร็วขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ พูดคุยกับ Brett King ผู้เขียน The Rise of Technosocialism และอีกมากมาย Alan Ark ที่ปรึกษา Gobi Partner และ Nichapak Ark, Thailand coverage ของ Openspace Ventures ในหัวข้ออนาคตของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในศตวรรษที่ 22 ถกประเด็นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์จากภาพยนตร์ และหนังสือ ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ

 Brett King

วัฒนธรรมภาษากับเทคโนโลยี

 • พูดคุยในประเด็นของ Bubble fish จากหนังสือเรื่อง The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy ที่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้มหาเศรษฐี Elon Musk เป็นเขาในทุกวันนี้ โดย Bubble fish คือเครื่องมือแปลภาษาแบบ Rea-time ที่ตอนนี้ทาง Google ก็กำลังพยายามศึกษาและพัฒนาเป็นระบบแปลภาษาจากเสียงแบบ Real-time จะเห็นว่าตอนนี้ภาพในอนาคตที่เราเห็นในอดีต กำลังจะเป็นจริงแล้ว

 • Jack Ma เคยกล่าวไว้ในงานด้านการศึกษาว่า ถ้ามีเทคโนโลยีเข้ามาเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาอีกต่อไป เพราะนวัตกรรมจะเข้ามาช่วยเราเอง แต่ผลเสียคือ เราจะขาดความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ แทน

 • จากความแตกต่างทางวัฒนธรรมทำให้บางครั้งเกิดความยากลำบากในการแปลภาษา หรือไม่สามารถแปลออกมาได้ แต่ปัจจุบันเห้นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว ตัวอย่างเช่น แอนิเมชั่นเรื่อง รายา ที่ทางฝั่งตะวันตกเริ่มเข้าใจและผลิตผลงานที่เป็นวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกมาได้อย่างดี ซึ่งอาจจะสื่อได้ถึงความร่วมมือของแต่ละประเทศ ความยั่งยืน และความเท่าเทียมกันทางเพศที่เพิ่มขึ้น

สังคมกับเทคโนโลยี

 • เมื่อสังคมในประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ก็ต้องมีเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น Robotic exoskeleton ในญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนสูงอายุสามารถเดิน หรือทำกิจกรรม อย่างยกของ รถน้ำต้นไม้ได้เอง โดยเครื่องมือนี้จะเข้ามาช่วยพยุงร่างกายแทนส่วนของร่างกายที่เริ่มอ่อนแอลงแล้ว นอกจากนี้เทคโนโลยีนี้อาจจะเข้ามาช่วยให้กลุ่มคนพิการสามารถใช้ชีวิตในแบบที่สมบูรณ์ขึ้น ตัวอย่างเช่นในภาพยนต์ Avengers ที่ War Machine ต้องใช้อุปกรณ์พยุงร่างกาย

 • เทคโนโลยีในการยืดอายุของมนุษย์ (Longevity technology) ที่จะเข้ามามีบทบาทเช่นกัน และน่าจะมีให้เห็นจริง ๆ ในศตวรรษที่ 22 อย่างเทคโนโลยีที่จะเข้าไปพัฒนา DNA เพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกัน หรือสร้างชิ้นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้ามาแทนส่วนที่สึกหรอไป 

 • ในอีกด้านหนึ่งของสังคมคือ อัตรการเกิดที่ลดลง ซึ่งมีที่มาจากหลายปัจจัย เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความไม่พร้อมในการมีบุตร รวมทั้งความหลากหลายทางเพศ และความต้องการในการมีบุตรที่ลดลงนี้ไปส่งผลให้สังคมกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีในอีกระดับที่เข้ามาช่วยให้ผู้หญิงที่ต้องการจะมีลูกแต่ไม่ต้องการตั้งครรภ์ได้มีลูก

งานในอนาคตกับเทคโนโลยี

 • Brett King มองว่าในอนาคตคนอาจจะไม่ต้องทำงานอีกต่อไป หรือมีการทำงานในรูปแบบที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากในปัจจุบัน เพราะรูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนไป โดยวันข้างหน้าเมื่อมี AI มีหุ่นยนต์ มีซอฟต์แวร์เข้ามาทำงานแทนคน และมีโอกาสที่จะมี UBI (Univarsal Basic Income) ให้แทนการทำงาน

 • สำหรับ UBI มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริง อย่างที่เห็นได้ตอนนี้ สิ่งที่เข้ามาเร่งให้เกิดสิ่งนี้ เช่น Climate change การนำ AI และ Automation มาใช้ในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการระบาดของ COVID-19 เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้คนหันมาทำงานร่วมกันมากขึ้น มี Empathy ให้กันมากขึ้น และทางฝั่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับทุกคนเท่าเทียมกันมากขึ้น 

 • การเข้ามาของระบบอัตโนมัติ และ AI จะมาช่วยให้อุตสาหกรรมทำงานได้ดีขึ้น และได้ลดต้นทุนในการจ้างคนเพื่อเข้ามาทำงาน และท้ายที่สุดรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเป็น UBI แทน และมีโอกาสที่ทุกคนจะเข้าถึงการศึกษา อาหาร และมีที่อยู่อาศัยอย่าเท่าเทียมกันทุกคนได้

อนาคตของประเทศไทย

 • Brett King มองว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับคนอื่นในตลาดโลก อยากให้เศรษฐกิจในมุมมองอื่นด้วยนอกจากด้านการท่องเที่ยว ให้ลองไปมองด้านสาธารณูปโภคด้วย ในส่วนของการท่องเที่ยงเชิงบำบัดรักษา (Medical Tourism) ถือเป็นสิ่งที่ยังมีโอกาสโตได้อีก

 • ก่อนการระบาดของ COVID-19 ภาคธุรกิจยังมีความต้องการรับคนเข้าทำงานในองค์กรอยู่ แต่เมื่อมีการระบาด สิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจคือ คนที่มีทักษะ ดังนั้น ทางรัฐบาลจะต้องให้การสนุบสนุนการศึกษาและการฝึกฝนทักษะกับประชาชนที่ต้องการ เพื่อให้นำไปใช้ในการทำงานต่อในอนาคต

 • การทำงานที่เปลี่ยนไปเป็นการทำงานทางไกล (Remote working) เพราะ COVID-19 อาจจะส่งผลให้คนเริ่มย้ายออกไปอยู่นอกเมืองมากขึ้น และความต้องการด้านสาธารณูปโภคในส่วนนอกเมืองเพิ่มขึ้น เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบการขนส่ง เป็นต้น

 • สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร ที่เป็นเหมือนตัวชูโรงให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปแบบของ Indoor farm มากขึ้น นอกจากนี้อาจจะมีการนำเอา AI หรือหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการทำงาน รวมทั้งนำเอา Blockchain มาช่วยวิเคราะห์ คาดการณ์ และติดตามกระบวนการผลิตอาหารไปจนถึงปากของผู้บริโภค เพื่อช่วยลด Food waste และช่วยให้ในบางประเทศที่มีคนอดอาหาร และขาดสารอาหารได้รับอาหารอย่างเท่าเทียมกัน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

จากงาน MFEC Inspire สู่ DataWise: ก้าวใหม่เพื่อองค์กรของไทยในการยกระดับด้าน Data & AI

เมื่อ Data & AI เป็นเรื่องสำคัญในการ Transform องค์กร ในปัจจุบัน แต่ทว่าความท้าทายทั้งด้านทักษะ ทุน ความเข้าใจ และคน ยังส่งผลให้การพัฒนาเกิดขึ้นได้ช้าหรืออาจเกิดข้อผิดพลาด นำไปสู่ค...

Responsive image

วันนี้จะดูอะไรดี ? เลือกไปเลือกมาสุดท้ายไม่ได้ดู รู้จัก Streaming Fatigue “ยิ่งตัวเลือกมากยิ่งเหนื่อยใจ”

Streaming บริการที่ควรจะสร้างความสุข กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปวดหัวกว่าเดิมจนมองไม่เห็นความคุ้มค่าของมันอีกต่อไป เพราะว่าตัวเลือกที่เยอะไป ราคาแพงขึ้น คอนเทนต์น้อยลง นำไปสู่ปั...

Responsive image

Fei-Fei Li เผย AI จะ 'เข้าใจ' ผ่านการเห็นและลงมือทำด้วยพลัง Spatial Intelligence ยุคใหม่ที่ AI ใกล้เป็นจริงขึ้นทุกวัน

การสร้างรูป การเข้าใจองค์ประกอบของโลก ไม่เพียงพอสำหรับ AI อีกต่อไปแล้ว Fei-Fei Li ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์มองว่า อนาคตต่อไปของ AI คือ การมองเห็น เข้าใจ และลงมือทำ...