5 ปัญหาหลักของ HR เมื่อต้องเฟ้นหา Tech Talent ให้ตอบโจทย์องค์กร | Techsauce

5 ปัญหาหลักของ HR เมื่อต้องเฟ้นหา Tech Talent ให้ตอบโจทย์องค์กร

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ Tech Talent มีความสำคัญมากขึ้นกับทุกองค์กร การคัดเลือกพนักงานสาย IT เข้ามาร่วมงานย่อมมีหลายกระบวนการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ที่เป็นด่านหน้าหน้า จึงต้องรับมือกับปัญหาหลักของ HR เมื่อต้องเฟ้นหา Tech Talent เพื่อเพิ่มโอกาสในการเฟ้นหาพนักงานที่มีศักยภาพมาร่วมงานมากขึ้น

ซึ่งในยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Digital Transformation) องค์กรต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและมอบโอกาสให้บุคลากรในการพัฒนาทักษะและสนับสนุน เพื่อบริหารจัดการกระบวนการสรรหาพนักงานให้เหมาะสม พร้อมเตรียมตัวตั้งรับความท้าทายที่เกิดขึ้น

Recruitment Problems ปัญหาหนักใจที่ HR ต้องเจอ

เมื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการ Tech Talent ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้พนักงานสายไอที HR ต่างก็ประสบปัญหาเดียวกัน ความท้าทายคือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ‘ไม่เข้าใจสายงานเทคฯ’ ‘ตามไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ในภาคอุตสาหกรรม’ หรือ ‘ไม่รู้จะเฟ้นหา Tech Talent จากที่ไหน’ เป็นต้น TalentSauce จึงได้รวบรวม 5 ปัญหาที่มักเจอในการสรรหา Tech Talent ไว้ ดังนี้

1. สื่อสารไม่ตรงเป้าหมายและความสนใจของ Tech Talent

Tech Talent เป็นที่ต้องการของทุกองค์กรในยุคนี้เป็นอย่างมาก จึงมีการแย่งตัวระหว่างองค์กรอยู่แล้ว ยิ่งเป็น Tech Talent ที่มีทักษะและศักยภาพ ทำให้ผู้สมัครมีตัวเลือกมากขึ้น มีตำแหน่งงานรองรับตลอดเวลา ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจทำการประกาศหาผู้สมัครผ่านเว็บเพจ Job Board ต่างๆ หรือรอให้ Tech Talent ส่งใบสมัครมาที่บริษัทเสียเอง ซึ่งอาจไม่ใช่การสื่อสารที่เหมาะสมอีกต่อไป เพราะไม่ตรงเป้าหมายหรือความสนใจของ Tech Talent 

2. Tech Talent ค่าตัวสูง

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่ากังกลในการจ้างงาน เพราะด้วยความเป็นที่ต้องการของตลสดแรง Tech Talent จึงมีฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง การจ้างงาน Tech Talent เข้ามาเพิ่มในองค์กร อาจทำให้องค์กรต้องบริหารจัดการงบประมาณไว้ด้วย ซึ่งยังไม่นับรวมงบประมาณการสื่อสารอย่างในข้อหนึ่งที่ต้องสรรหา Tech Talent ด้วยเช่นกัน ซึ่งฐานเงินเดือนของบุคลากรด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงกว่าอาชีพอื่นๆ ในปัจจุบัน เช่นเดียวกัน

3. ปัญหาระบบการคัดเลือกขาดประสิทธิภาพ

แน่นอนว่าการคัดเลือก Tech Talent เข้ามาร่วมงานกับองค์กร มีหลายขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการร่วมงาน เพราะหากการคัดเลือกขาดประสิทธิภาพก็อาจทำให้องค์กรพลาดโอกาสที่จะดึงตัวมาร่วมงานกันได้ ดังนั้นแล้วจัดการระบบการคัดเลือก Tech Talent ให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้น ตั้งเป้าหมายให้แน่ชัด จะลดเวลาและขั้นตอนการคัดเลือกให้น้อยลงและไม่กระทบต่อคุณภาพงาน

4.เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาและมีวิวัฒนาการไม่สิ้นสุดตามกระแสของสังคมที่เกิดขึ้น ทำให้ HR ต้องเผชิญกับการคัดเลือก Tech Talent ที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ตามทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ เป็นหนึ่งความท้าทายของ HR ที่ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเข้าใจรายละเอียดงานที่องค์กรต้องการ Tech Talent มาเติมเต็ม เช่น หาก HR มาจากสายที่ไม่ได้มีความรู้ด้าน IT เป็นหลัก ก็อาจเกิดความสับสนกับ Coding ต่าง ๆ หรือระบบซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการทำงานบางอย่างได้ หรือปัญหาจากการสัมภาษณ์เพื่อคัดกรอง หากฝ่าย HR ยังมีความเข้าใจไม่มากพอ ก็อาจจะทำให้การสัมภาษณ์ไม่บรรลุผลที่ตั้งใจไว้ได้

5. การแข่งขันของตลาดแรงงานด้าน IT

หลังจากผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลาดแรงงานของสายเทค มีการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก เพราะธุรกิจต่างๆ ต้องทำ Digital Transformation ให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี ทำให้ Tech Talent เป็นที่ต้องการของทุกองค์กรอย่างสูงสุด ความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญคือการคัดเลือก Tech Talent ที่มีทักษะและความสามารถที่ตรงตามความต้องการขององค์มากที่สุด และต้องแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดอีกด้วย 

TalentSauce ตอบโจทย์ทุก Painpoints

TalentSauce เป็นแหล่งรวม Tech Talent ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยความร่วมมือระหว่าง 2 องค์ชั้นนำด้านนวัตกรรมอย่าง Techsauce ผู้เป็น Tech Ecosystem Builder ขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีและสตาร์ตอัพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และ ScoutOut ผู้นำด้านการให้บริการ พัฒนาระบบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรอย่างครบวงจร ขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ สู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี AI ที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็น การเขียนบรรยายลักษณะ (Job Description) ช่วยตรวจสอบเงินเดือน เพื่อบริหารจัดการงบประมาณในการจ้างงานได้ คัดกรอง Resume, ออกแบบคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ ด้วย Platform TalentSauce ที่คัดเลือกและรวบรวม Tech Talent กลุ่มคนที่มีทักษะในการสร้างและพัฒนา Digital Product เช่น Developer, UX/UI Designer, Product Manager มากและดีที่สุดในประเทศไทย

ด้วย AI ที่จะทำให้ TalentSauce จะทำให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ที่เปิดโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการจ้างงาน AI สร้างโอกาสทั้ง Tech Talent และ องค์กรให้ยกระดับประสบการณ์การจ้างงานด้วยเทคโนโลยี AI ที่เชื่อมต่อองค์กรและ IT Tech Talent เข้าด้วยกัน เป็นพื้นที่ที่สร้างความสามารถและโอกาสด้านเทคโนโลยี

เพราะทุกองค์กร ทุกระดับต่างมีความต้องการพนักงานที่มีศักยภาพมาร่วมงาน ซึ่งก็ต้องผ่านกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่เหมาะสม แม้จะมีปัญหาและความท้าทายเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ก็สามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาหลากหลายรูปแบบทีเ่กิดขึ้น รวมถึงการใช้เครื่องมือและตัวช่วยในสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ยุค Digital Transformation

โดยสามารถเริ่มค้นหา Tech Talent ได้แล้ววันนี้ ด้วยความสามารถของ AI ระบบจะช่วยค้นหาประวัติของ IT Tech Talent ให้ตรงความต้องการในการจ้างงาน ด้วยการค้นหาและดูข้อมูลเบื้องต้นได้ก่อนผ่านระบบ Credit เริ่มต้นเพียง 0.83 บาทต่อเครดิต แล้วเลือกแพ็คเกจที่ใช่ ในการปลดล็อกเพื่อดูประวัติของ Tech Talent ได้อย่างละเอียด และสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

TalentSauce เปิดให้ทดลองใช้งานแล้ว บน Website Talentsauce.Scoutout.co

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-038-2639, 094-924-6162 หรืออีเมล [email protected]

หรือลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับที่ LINK


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

17 เรื่อง AI ต้องรู้ จากรายงาน AI Index 2024

Techsauce ได้สรุป 17 ประเด็นสำคัญจากรายงาน AI Index Report 2024 ซึ่งจัดทำโดย Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) ที่รวบรวมประเด็นต่างๆ ของปัญญาประดิ...

Responsive image

แนะเทรนด์ลงทุนในสตาร์ทอัพปี 2024 พร้อมช่องทางใหม่ในการระดมทุนจากงาน KATALYST TALK MEETUP #3

บทความที่เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพควรอ่านเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการเผชิญความท้าทายในปีนี้ จากการรับฟังภายในงาน KATALYST TALK MEETUP #3 ‘Navigating the Startup Challenges in 2024 and Beyond’...

Responsive image

เตรียมพบกับงาน SEA Blockchain Week 2024 (SEABW) ยกขบวนกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน และ Web 3 ระดับโลกกว่า 100 คน มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่เมืองไทย

Southeast Asia Blockchain Week หรือ SEABW งานด้านบล็อกเชนสุดยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค ที่เตรียมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 24-25 เมษายน 2567 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ True ICON HALL ช...