Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN talentsauce

5 ปัญหาหลักของ HR เมื่อต้องเฟ้นหา Tech Talent ให้ตอบโจทย์องค์กร

5 ปัญหาหลักของ HR เมื่อต้องเฟ้นหา Tech Talent ให้ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ ด้วย TalentSauce ครอบคลุมทุกความต้องการในการจ้างงาน...

Tech talent คืออะไร ทำไมองค์กรถึงต้องการตัวมากขึ้นในทุกๆ ปี

Tech Talent คือ คนหรือกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญ และทักษะทางเทคโนโลยีในการสร้าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางดิจิทัล ซึ่งมีความสามารถที่จะทำงานกับเทคโนโลยี และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เ...

ปฏิวัติองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ด้วย TalentSauce เฟ้นหา Tech Talent ตรงใจ ได้ประสิทธิภาพ

รู้จัก Talentsauce แหล่งรวม Tech Talent ที่มากที่สุดในประเทศไทยจากความร่วมมือของ Techsauce และ ScoutOut ช่วยองค์กรที่ต้องการเฟ้นหาคนทำงานสาย IT ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี AI ที...