LATEST IN HR Transformation

ถอดความคิด HR ในยุค Disruption การรับมือการเมืองในองค์กร เมื่อคนลาออกเพราะหัวหน้า

การทำงานของ HR ในยุค Disruption นอกจากการพัฒนาองค์กรให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยแล้ว การสร้างความเข้าใจและทำให้ผู้คนในองค์กรมีทัศนคติและกระบวนการคิดที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปล...

วิธีสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการทำงานแบบ Agile

ในโลกการทำงานปัจจุบัน องค์กรต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ รวมถึงความต้องการของผู้บริโภค เป็นสาเหตุทำให้องค์กรที่ปรับตัวไม่ทันก็จะกลายเป็...

คำแนะนำสำหรับ HR สู่ HR Digital ภายใน 48 ชั่วโมง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคที่หมุนเร็วขึ้นเนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยี ส่งผลให้การรับข้อมูลข่าวสารเปลี่ยน การทำงานในทุกด้านก็มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อปรับให้เข้าทันโลกตลอดเวลา หากค...

JOB