KBank World Business Group เดินหน้าคว้าโอกาสโตในระดับภูมิภาค พร้อมขยายขีดความสามารถของคนทำงานอย่างไร้ขอบเขต | Techsauce

KBank World Business Group เดินหน้าคว้าโอกาสโตในระดับภูมิภาค พร้อมขยายขีดความสามารถของคนทำงานอย่างไร้ขอบเขต

ธนาคารกสิกรไทย นับว่าเป็นสถาบันการเงินของไทย ที่ขยายธุรกิจเติบโตจนสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้เล่นระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ได้มีการขยายธุรกิจไปดำเนินการทั้งในจีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นที่เรียบร้อย ในภูมิภาคที่กำลังเติบโตนี้ KBank World Business Group ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการรุกตลาดต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย เล็งเห็นถึงโอกาสและก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดนี้ พร้อมประกาศมุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคอย่างชัดเจน ซึ่งการที่จะเติบโตและขยายกิจการได้อย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและมีผู้เล่นมากหน้าหลายตาได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมกำลังคน (manpower) ให้พร้อมสรรพ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะต่อกรในสมรภูมิธุรกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทายนี้ได้ ตามแนวคิด World of Borderless Growth ที่ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างไร้ขอบเขต

ความสำเร็จในปีที่ผ่านมาของ KBank World Business Group 

KBank World Business Group สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด แม้โลกจะยังอยู่ในสภาวะที่เพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตและอยู่ท่ามกลางการแบ่งขั้วอำนาจโลก โดยในปี 2022 ธนาคารสามารถทำรายได้ในส่วนของธุรกิจต่างประเทศไปถึง 4,072 ล้านบาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 9% พร้อมส่งมอบรายได้สุทธิ (Net Total Income-NTI) ให้ธนาคารกสิกรไทยเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% และมีจำนวนลูกค้าปัจจุบันอยู่ถึง 2.1 ล้านรายทั่วภูมิภาค ซึ่งเกิดจากความไม่หยุดยั้งในการขยายธุรกิจและการดำเนินงานที่มุ่งสร้างคุณค่าและการเติบโตให้กับผู้คนในทุกประเทศทั่วภูมิภาคที่ธนาคารเข้าไปทำธุรกิจ

เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจข้ามประเทศ

บุกตลาด AEC+3 ด้วยยุทธศาสตร์ Asset-Light Digital Banking Strategy ที่มุ่งเน้นรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยลงทุนและร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพในท้องถิ่น ทำให้ธนาคารมีความรุดหน้าด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีบริการที่ตรงใจผู้ใช้งานได้มากขึ้น โดยมีกลยุทธ์การทำธุรกิจใน 3 แนวทาง ได้แก่ 1) รุกขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าธุรกิจ (Aggressive Play) ทั้งลูกค้าที่เข้าไปลงทุนและลูกค้าท้องถิ่น 2) ขยายฐานลูกค้าผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรของธนาคาร (Mass Acquisition Play) โดยเน้นการให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล และต่อยอดไปสู่การเชื่อมต่อการทำธุรกรรมในระดับภูมิภาค ด้วยการเป็น Regional Payment Platform 3) พัฒนาการให้บริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ (Disruptive Play)  โดยเฉพาะการให้สินเชื่อดิจิทัล โดยใช้ Alternative Data ซึ่งทำให้ธนาคารเข้าถึงกลุ่มลูกค้า Underbanked ซึ่งเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ใน AEC+3 ได้มากขึ้นใน อีกทั้งยังตั้งเป้าติด Top20 ธนาคารที่ดีที่สุดในเวียดนามและอินโดนีเซีย ในปี 2027

แม้ว่าในปี 2023 นี้ยังต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมของการแข่งขันภายในประเทศ ไม่ว่าจะการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมใหม่ การเติบโตของเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมถึงสถานการณ์ตลาดแรงงานแต่ KBank World Business Group ยังคงตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการขยายธุรกิจในทุกประเทศและตั้งเป้ารายได้สุทธิที่ท้าทายยิ่งขึ้น ในส่วนของแนวทางการดำเนินธุรกิจ Regional Business ยังคงมุ่งมั่นขยายธุรกิจในตลาด AEC+3 เพื่อเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค (A Regional Bank of Choice) เน้นขยายธุรกิจในจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา และสปป.ลาว ผ่านการพัฒนาบริการบนดิจิทัล ที่จะช่วยให้ลูกค้าในภูมิภาคนี้มีชีวิตที่ดีขึ้น

โดยในประเทศจีนยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าด้วยแนวคิด “Better Me” “Better SME” “AEC Connectivity” และ “ESG” และในประเทศกลุ่ม AEC ไม่ว่าจะเป็นลาว กัมพูชา เวียดนามและอินโดนีเซีย ก็ยังคงส่งมอบคุณค่าผ่านการพัฒนา Digital Financial Product & Service ที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการ ของลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่าง ไทย จีน และ AEC ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้าง Cross - Border Value Chain 

การขยายธุรกิจ และทีมงานในทุกประเทศ

การเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคและโอกาสในการขยายธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทยเล็งเห็นถึงโอกาสในขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคที่กำลังเติบโตนี้ จึงมุ่งสร้างพื้นฐานของธนาคารให้แข็งแรง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ KBank ให้เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือในแต่ละประเทศทั่วภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำลังไป ธนาคารมีกระบวนการทำงาน 5 รูปแบบ ผลักดันให้พนักงานสามารถทำงานและเติบโตได้อย่างไร้ขอบเขตเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนี้

  1. Play to Win – การมีทีมที่บุคลากรมีความสามารถความหลากหลาย และมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน พร้อมเดินหน้าไปสู่เป้าหมายไปด้วยกัน โดยมีการสนับสนุนทรัพยากรให้กับทีมงานเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. Prudent Project Management – การบริหารโปรเจ็กต์อย่างรอบคอบ ไม่ใช่การคำนึงถึงโอกาสเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการมองถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันในอนาคต
  3. Resource Management - การบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับธุรกิจและเกิดประโยชน์สูงสุด
  4. Agile Management - การทำงานแบบ Agile โดยให้พนักงาน Fail Fast และ Fail Forward
  5. Sustainability – การมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจและส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าและสังคมเพื่อจะเป็นธนาคารที่ยั่งยืน

จากกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาสิ่งที่จะทำให้สำเร็จได้ คือ บุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย โดยในปี 2023 นี้ KBank World Business Group ได้วางแผนในการเพิ่มจำนวนคนทำงานเพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้นเกือบเท่าตัว จากปี 2022 คือ 953 คน เป็น 1,600 คน ในปี 2023 ความท้าทายและโอกาสในการเติบโตเพื่อขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์ในการดำเนินงานของธนาคาร การผนึกกำลังของพนักงานทุกคน การส่งมอบทรัพยากรที่จำเป็นให้แก่พนักงาน รวมถึงกระบวนการทำงานที่เอื้อต่อการเติบโตทำให้ KBank World Business Group ยังคงเดินหน้าต่อไปในภูมิภาคนี้เพื่อเป็นธนาคารแห่งภูมิภาคและเป็นโลกแห่งการเติบโตอย่างไร้ขอบเขตอย่างแท้จริง

สนใจร่วมทีม KBank World Business Group ได้ที่นี่ : https://kbankwbg.co/3xecv14

Facebook: WBG World Business Group : https://www.facebook.com/KBANKWBG/


บทความนี้เป็น Advertorial

RELATED ARTICLE

Responsive image

ฟังเสียง Startup ทำไมถึงเลือกมาออกบูธที่งาน Techsauce Global Summit ต่อเนื่องหลายปี

ฟังเสียง Startup ทำไมถึงเลือกมาออกบูธที่งาน Techsauce Global Summit ต่อเนื่องหลายปี...

Responsive image

True IDC Experience Center เผยเบื้องหลังระบบ Cloud และ Data Center ที่ช่วยธุรกิจ Transform

เปิดประสบการณ์ที่ True IDC Experience Center พร้อมเจาะลึกเบื้องหลังระบบที่ช่วย Transform ให้ธุรกิจมาเรียนรู้อย่าง ก้าวเข้าสู่ Digital Transformation อย่างเต็มตัว Cloud และ Data Cen...

Responsive image

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของ Apple หลังจากเปิดตัว “บัญชีเงินฝาก" ดอกเบี้ยสูงถึง 4.15%

Apple ผู้ผลิตโทรศัพย์มือถือยอดนิยมอย่าง iphone และอุปกรณ์พกพาที่สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนโลกมาอย่างต่อเนื่องได้เปิดตัวบริการ “บัญชีเงินฝาก” ดอกเบี้ยสูงถึง 4.15% โดยไม่มีขั้นต่ำในการฝา...