Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Diamate Thailand

diamate-thailand


บทความที่ Published (2)

องค์กรจะใช้เทคโนโลยีดูแลสุขภาพพนักงานและผู้บริหารได้อย่างไร

จากการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า องค์กรทุกขนาดเริ่มประสบปัญหาสุขภาพของพนักงานและผู้บริหาร ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่เพิ...

HealthTech Startup บนเส้นทางร่วมยกระดับสาธารณสุขประเทศ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาของวงการต่างๆไม่เว้นแม่แต่แวดวงสาธารณสุขของประเทศไม่สามารถแก้ไขได้โดยภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลักดันนโยบายกา...