ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวว่า Microsoft มีโครงการให้เรียนออนไลน์ฟรี ภายใต้ชื่อ AI Business School ตั้งแต่ต้นปี ล่าสุด ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (Microsoft Thailand) ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต (Future Economy and Internet Governance - FEGO) โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (ETDA) ได้นำหลักสูตร AI business school เข้ามาไทยแล้ว เพื่อปูพื้นฐานเทคโนโลยี AI ให้ผู้นำองค์กรและผู้บริหารธุรกิจระดับสูงในไทยสามารถทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย AI การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับนวัตกรรม และการผลักดันทุกภาคส่วนให้ก้าวสู่ยุคแห่ง AI บนพื้นฐานของจริยธรรมและความรับผิดชอบ ผ่านคอร์สอบรมแบบ e-Training

ปัจจุบัน เทคโนโลยี AI มีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรมและธุรกิจ แต่ขณะเดียวกัน นวัตกรรมที่เปี่ยมศักยภาพนี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปจากเดิม หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปรับใช้ AI ในการบริหารจัดการ ดังนั้น ผู้นำองค์กรรุ่นใหม่จึงต้องเข้าใจพลังของเทคโนโลยีพลิกโฉมนี้อย่างแท้จริง และสามารถนำองค์กรก้าวเข้าสู่ยุคแห่ง AI ได้อย่างมั่นใจ

ไมโครซอฟท์ได้ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้นำองค์กร หน่วยงาน และธุรกิจสามารถนำองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปต่อยอดในการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง เนื้อหาหลักสูตรยังมุ่งผสมผสานการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กรและธุรกิจ ตั้งแต่การแพทย์ ธุรกิจค้าปลีก ภาคการผลิต การศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน FEGO ที่จัดตั้งขึ้นเป็นเวทีส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมในหลากหลายด้าน พร้อมให้นำไปต่อยอดสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่ดี และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ทั้งนี้ เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุม 4 หัวข้อสำคัญ คือ

  • AI Strategy

การวางโครงสร้างแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดบทบาทของ AI ในการวางกลยุทธ์ขององค์กรแบบองค์รวม ตั้งแต่ด้านความเป็นผู้นำ พฤติกรรม และศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

  • AI Culture

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เปิดรับเทคโนโลยี AI ในทุกด้าน และส่งเสริมให้ทุกแผนก ทุกตำแหน่งร่วมกันขับเคลื่อน องค์กรด้วย AI ซึ่งรวมไปถึงแผนกอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ ฝ่ายบัญชี การตลาด การจำหน่าย และบริการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในองค์กรเช่นเดียวกัน

  • Responsible AI

การศึกษาวิเคราะห์บทบาทและผลกระทบที่จะเกิดจากการใช้ AI ในมิติของภาครัฐและองค์กรธุรกิจ ผ่านการศึกษาคู่มือแนะนำ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำหนดหลักการด้านจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติด้านการใช้ AI ในองค์กรบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล รวมไปถึงเรียนรู้การจัดการทรัพยากร ข้อเสนอแนะ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

  • Technology of AI

การเรียนรู้เทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวกับ AI เพื่อนำไปใช้บรรลุเป้าหมายในการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับองค์กรและธุรกิจ

สพธอ. และไมโครซอฟท์จะเริ่มเปิดหลักสูตรอบรม e-Training นี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยเริ่มจากกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้หัวข้อ “AI ในภาคธุรกิจการเงิน” และเตรียมพบกับการอบรมเข้มข้นสำหรับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ตลอดครึ่งปี 2563 ได้แก่ 

  • กลุ่มสาธารณสุขและการแพทย์ (เดือนกุมภาพันธ์)
  • กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (เดือนมีนาคม)
  • ภาคการผลิต (เดือนเมษายน)
  • การศึกษา (เดือนพฤษภาคม) 
  • และหน่วยงานภาครัฐ (เดือนมิถุนายน) 

นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม e-Training ในหลักสูตร AI Business School สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันนำความรู้จากหลักสูตรมาปรับใช้ นำพาองค์กรธุรกิจของตนให้ก้าวข้ามความท้าทายได้สำเร็จ

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน AI กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าการทำงานในทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเป็นวาระสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาผู้นำองค์กรและธุรกิจที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจและสังคมอย่างแท้จริง

เราอยู่ในจุดที่คนทำงานทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปว่า AI เป็นนวัตกรรมที่จะนำคลื่นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เข้ามาในทุกอุตสาหกรรมและทุกธุรกิจ การนำ AI เข้าไปเป็นหัวใจหลักของธุรกิจจะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพมากขึ้นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ Engage (การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย) Innovate (การสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ) Work (การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน) หรือ Solve (การเอาชนะอุปสรรคเพื่อแก้ไขปัญหาในสังคม) ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงได้ขยายหลักสูตร AI Business School มายังประเทศไทย เพื่อให้ผู้นำในโลกธุรกิจสามารถพัฒนาต่อยอดจากความสามารถของ AI และก้าวเดินสู่อนาคตอย่างมั่นใจ” นายธนวัฒน์กล่าว

RELATED ARTICLE

Responsive image

Microsoft ปลดพนักงานคัดเลือกข่าว แทนที่การทำงานด้วยระบบ AI

Microsoft บริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลกได้เริ่มทดแทนงานของพนักงานในส่วนของการคัดกรองข่าวด้วยระบบอัตโนมัติหรือ AI แล้ว...

Responsive image

Microsoft ซื้อ Startup ด้าน AI ที่เกี่ยวกับการสนทนา เสริมพลัง Cortana

Microsoft ประกาศเข้าซื้อกิจการ Startup ด้าน AI ที่เกี่ยวข้องกับการสนทนา อย่างบริษัท Semantic Machines ที่นำเอาเทคโนโลยี Machine Learning มาช่วยให้ Chatbot ตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชา...

Responsive image

Microsoft กับพันธกิจ AI 'ให้ปัญญาประดิษฐ์ ประดิษฐ์ปัญญา'

Microsoft เผยเทรนด์การใช้ AI ที่เริ่มจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาให้ใช้กันอย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงเทรนด์ในอนาคตของ AI...