CPF แต่งตั้ง 'สุภกิต เจียรวนนท์' เป็นหนึ่งในคณะกรรมการใหม่ | Techsauce

CPF แต่งตั้ง 'สุภกิต เจียรวนนท์' เป็นหนึ่งในคณะกรรมการใหม่

หลังจากมีข่าวการประกาศลาออกจากประธานบอร์ด ของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ล่าสุด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF  ได้มีการแจ้งมติประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 โดยมีเนื้อหาระบุถึงการแจ้งเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยการอนุมัติเงินปันผลดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้ยังมีการระบุถึงการอนุมัติการแต่งตั้ง นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล นายอดิเรก ศรีประทักษ์ และนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้ง นายวินัย วิทวัสการเวช เป็นกรรมการอิสระแทน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ลูกชายของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นกรรมการแทนนายมิน เธียรวร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ตามลำดับ ด้วยคะแนนเสียง

อีกทั้งยังมีการรับรองการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

 

RELATED ARTICLE

Responsive image

รายงานของ Credit Suisse ให้สถานะยูนิคอร์นกับ AirAsia Digital บริษัทในเครือของ AirAsia Group

รายงานของ Credit Suisse ฉบับล่าสุดที่ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดจากโควิด-19 ของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ได้มีการระบุว่า AirAsia Digital บริษัทในเครือของ AirAsia เป็นหน...

Responsive image

ไทยออยล์ ร่วมลงทุนรอบ Series B ใน UnaBiz สตาร์ทอัพด้าน IoT จากสิงคโปร์ โดย SPARX Group เป็น Lead Investor

UnaBiz ผู้ให้บริการครบวงจรด้าน Internet of Things(IoT)ในสิงคโปร์ได้รวบรวมเงินกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบ Series B นำโดย SPARX Group การระดมทุนในรอบนี้สามารถทำได้มากกว่าจำนวนที่กำ...

Responsive image

Merck ยื่น FDA ใช้ยาเม็ดต้านไวรัสโควิด โมลนูพิราเวียร์ ในกรณีฉุกเฉิน

Merck & Co บริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอเมริกัน ได้ยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เพื่ออนุญาตใช้ยาเม็ดต้านไวรัสโควิด-19 ที่มีชื่อว่าโมลนูพิราเวียร์...