LATEST IN shein

กลยุทธ์อะไรที่ทำให้ Shein แบรนด์แฟชั่นออนไลน์ของจีน อยู่เหนือสงครามการค้า ?

Shein กำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายของสหรัฐฯ ด้วยการเอาชนะ ช่องโหว่ในสงครามการค้าจีนและสหรัฐฯ...

JOB