เปิดรับสมัคร depa Smart City Accelerator Program Batch 2 ปั้นธุรกิจ-พัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต | Techsauce

เปิดรับสมัคร depa Smart City Accelerator Program Batch 2 ปั้นธุรกิจ-พัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา คนจึงต้องเร่งสร้างทักษะเพื่อให้ปรับตัวไปกับโลกได้ เทคโนโลยีก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมถูกสร้าง และพัฒนาขึ้นมาใหม่ในทุก ๆ วัน หนึ่งในนวัตกรรมของโลกยุคดิจิทัลที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจตอนนี้ คือ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) หรือเมืองที่นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการ และการจัดการเมือง เพื่อสร้างให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาให้เกิด Smart City นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทั้งทักษะด้านเทคโนโลยี ความรู้ในการจัดการ และพัฒนานวัตกรรม อีกทั้งยังมีความท้าทายต่าง ๆ อีกมากมายในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการพัฒนา Smart City ทาง depa จึงมีแผนที่จะส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นจริง ผ่านโครงกาาร depa Smart City Accelerator Program Batch 2 ที่พร้อมจะเปิดรับ Digital Startup ที่มีความสนใจ และพร้อมที่จะร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา Smart City ในระดับภูมิภาค 

รู้จัก depa Smart City Accelerator Program Batch 2

โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ร่วมกับ Techsauce เพื่อค้นหาและส่งเสริม Digital Startup ที่มีความสามารถ พร้อมเป็นตัวเร่งในการสร้างทักษะและองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยี และนำมาพัฒนานวัตกรรมสำหรับ Smart City เพื่อให้เติบโตไปถึงระดับภูมิภาค

ทีมที่เข้าร่วมจะได้เปิดประสบการณ์และไขว่คว้าโอกาสใหม่ ๆ ในหลากหลายเมือง พร้อมรับองค์ความรู้จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และสร้าง Solution ผ่านการทดสอบความเป็นไปได้จริง (Proof of Concept หรือ POC) 

ดังนั้น โครงการนี้จึงพร้อมที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเติบโต ด้วยการจัดเตรียมเครื่องมือและความรู้ในการทำงาน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในพื้นที่ได้ เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาและหาวิธีการรับมือได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้ทีม Digital Startup ที่เข้าร่วมได้พบกับ Stakeholders จาก 5 ภูมิภาค พร้อมกับช่วยสร้างพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและเป็นสะพานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับนักลงทุน

เฟ้นหา Digital Startup ร่วมพัฒนา Smart City 

โครงการมุ่งหวังที่จะหา Digital Startup ที่สามารถสร้างเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมสำหรับ Smart City อีกทั้งพัฒนาการบริการรวมไปถึงคุณภาพการจัดการเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมให้รองรับประชากรในทศวรรษหน้าได้ ผ่านการลงมือทำจริง ซึ่งแต่ละทีมจะต้องบรรลุตามเป้าวัตถุประสงค์และผ่านเกณฑ์ OKR ในแต่ละขั้น

และสืบเนื่องจากข้อมูลของสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand Office) โปรแกรมนี้ได้วางรูปแบบของการพัฒนาที่ Smart City ตามคอนเซ็ปต์ที่ทางสำนักงานฯ ได้วางไว้ดังนี้ 

 • Smart Environment การใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ รวมทั้งการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน

 • Smart Economy การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจ ช่วยสร้างสมดุลให้กับอุปสงค์-อุปทาน และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มความแข็งแรงให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 • Smart Energy การสร้างสมดุลระหว่างการผลิตพลังงานและการนำไปใช้ในท้องถิ่น โดยจะต้องตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และต้องไม่ทำลายแหล่งพลังงานธรรมชาติที่เริ่มมีจำนวนน้อยลง อีกทั้งยังต้องสร้างความปลอดภัยด้านพลังงาน และกระจายพลังงานไปให้ทุกคนใช้ได้อย่างเท่าเทียม

 • Smart Governance การพัฒนาการบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลอย่างโปร่งใสในระดับท้องถิ่น โดยประชาชนจะต้องเข้าถึงหน่วยงานหรือบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และบริการต่าง ๆ จะต้องยกระดับได้อย่างต่อเนื่องผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางด้านบริการ

 • Smart Living เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ จึงต้องมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยใช้หลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) เพื่อผลักดันการมีสุขภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับผู้คนในสังคม ส่งเสริมการศึกษาที่ทุกคนจะต้องเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

 • Smart Mobility การพัฒนาระบบคมนาคม โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชน และคมนาคมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน รวมถึงผู้พิการ ในขณะที่ยังคงคำนึงถึงปัจจัยเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

 • Smart People การส่งเสริมศักยภาพ ความรู้และทักษะของคน เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ เปิดกว้างไปถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของสังคม โดยที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

มาร่วมกันสร้างโอกาส สร้างนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต

ทำไมถึงควรเข้าร่วมโครงการนี้? สิ่งที่ทุกทีมที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้รับ ได้แก่

 • ได้เรียนรู้ โครงการนี้จะช่วยสร้างองค์ความรู้ ผ่านการปฏิบัติจริงตามหลักสูตรที่ได้จัดขึ้นอย่างรอบคอบ จากผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาเมือง เพื่อเป็นแนวทางช่วยเร่งให้ทีมเติบโต

 • ได้สร้างเกราะป้องกัน โดยโครงการนี้จะช่วยสร้างเกราะป้องกันความกลัว รวมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสให้สามารถขยายธุรกิจไปสู่ตลาดทั้งของภาครัฐและเอกชน

 • ได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โครงการนี้จะเปิดพื้นที่ให้ทุกทีมได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเป็นตัวช่วยในการสร้างธุรกิจ และขยายตลาด 

 • ได้โอกาส แต่ละทีมที่เข้าร่วมจะได้ลอง Solution กับเมืองต่าง ๆ จริง และถ้า Solution นั้น ๆ ประสบความสำเร็จ ทีมก็จะมีโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตไปถึงระดับสากล

โดยผู้ชนะในโครงการนี้จะได้รับ “เงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท” สำหรับนำไปต่อยอดธุรกิจ

เกณฑ์การคัดเลือกทีม (Team requirements)

 • ทีมที่มีทักษะทาง ธุรกิจ เทคโนโลยี รวมทั้งทักษะที่จำเป็นด้านอื่น ๆ

 • Startup ที่อยู่ในขั้นระดมทุน Pre-Series A หรือมี Minimum Viable Product (MVP) ที่มีการนำไปทดสอบในตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว หรือ มีการรับรองไอเดีย/ คอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์แล้ว

 • ต้องมีการดำเนินงานทางธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • แนวคิดการพัฒนา Solution จะต้องเกี่ยวข้องกับ Smart City ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้

 • ต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 - 2 คน ที่สามารถเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มไปจนจบโครงการ (14 สิงหาคม ถึง 15 ตุลาคม 2564) 

 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้คล่อง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ ที่ https://qrgo.page.link/sMHvr


RELATED ARTICLE

Responsive image

Xpeng ผู้ผลิตรถ EV สัญชาติจีน เตรียมเปิดตัว รถยนต์บินได้ ในปี 2024

HT Aero บริษัทในเครือของ Xpeng ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ได้เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถบินได้และขับเคลื่อนบนถนนได้...

Responsive image

Gartner เผย NFT เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจและสังคมในช่วง 2-10 ปีข้างหน้า

Gartner เผยสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำซ้ำไม่ได้ (Nonfungible tokens - NFTs) มนุษย์ดิจิทัล (Digital Humans) และ Physics-Informed AI เข้ามาร่วมเป็น 25 เทคโนโลยีในวงจรเทคโนโลยีเกิดใหม่ของปี...

Responsive image

NRF บริษัทผลิตอาหารสัญชาติไทย จัดตั้ง CVC ในสิงคโปร์ ลงทุน Startup เสริมศักยภาพธุรกิจ

NRF บริษัทผลิตอาหารสัญชาติไทย จัดตั้งบริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จํากัด และ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล (สิงคโปร์) จํากัด ในรูปแบบของ Corporate Venture Capital ( CVC )...