ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ นั่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ETDA คนใหม่ หลังจากได้เข้าสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ETDA ซึ่งในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการกํากับ ETDA  ได้มีมติแต่งตั้งให้ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ETDA ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 4 ปี


RELATED ARTICLE

Responsive image

Microsoft จับมือ ETDA เปิดตัว AI Business School เพื่อผู้บริหารไทย

Microsoft จับมือ ETDA เปิดตัว AI Business School ให้ผู้บริหารไทย ครอบคลุมเนื้อหา AI Strategy, AI culture, Responsible AI และ Technology of AI...

Responsive image

ETDA จับมือ DataOne Asia ลงนามพัฒนาระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และ...

Responsive image

ประกาศ พ.ร.บ. ดูแล “กิจการธุรกรรมดิจิทัล” รับรองอำนาจ ETDA ในฐานะผู้กำกับดูแลกิจการฯ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตื่นตัวเรื่องการทำธุรกรรมดิจิทัลไม่น้อย ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมาได้มีการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมดิจิทัล 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสำนักง...