LEARN Corporation ร่วมลงทุนใน ScoutOut HR พร้อมเปิดตัว Learn Bridge Headhunting ตอบรับองค์กรที่ต้องการเฟ้นหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัล | Techsauce

LEARN Corporation ร่วมลงทุนใน ScoutOut HR พร้อมเปิดตัว Learn Bridge Headhunting ตอบรับองค์กรที่ต้องการเฟ้นหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักของการศึกษา โดยมีเด็กและนักเรียนทั่วโลกต่างต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ในช่วงปีที่ผ่านมา จากรายงาน e-Conomy ประจําปี 2020 จาก Google, Temasek, Bain & Company พบว่าได้มีการนําเครื่องมือด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยมีอัตราการนําไปใช้เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 300% (จากช่วงก่อนโควิด) อย่างไรก็ตาม โควิด-19 ยังส่งผลให้คนไทยประสบภาวะการว่างงานประมาณ 7 ล้านคน ซึ่งในจํานวนนี้พบว่ามีนักศึกษาจบใหม่กว่า 1 ล้านคนที่สําเร็จการศึกษาและต้องประสบปัญหาในการหางานยากหรือหางานไม่ได้รวมอยู่ด้วย

“จากการพูดคุยกับผู้บริหารในหลากหลายอุตสาหกรรม พบว่ามีความต้องการบุคลากรผู้ที่มีความสามารถด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในด้านของ Digital Marketers, E-commerce Specialists, Data Scientists หรือ Blockchain Developers เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่ได้มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่โลกดิจิทัล” อริยะ พนมยงค์ที่ปรึกษาของ ScoutOut และอดีต Country Head of Google Thailand, Managing Director of LINE Thailand และประธาน BEC World กล่าว

“โควิด-19 ทําให้เราตระหนักว่า“โควิด-19 ทําให้เราตระหนักว่า การศึกษาคือส่วนสําคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี ดังนั้น เราอยากให้ทุกคนยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นเรียนรู้ สร้างทักษะใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความสมดุลกับความต้องการสรรหาทรัพยากรบุคคลจํานวนมากในตลาดงานนั่นเอง” คุณอริยะ กล่าว “การแบ่งปันและการสร้างวิสัยทัศน์ที่คล้ายคลึงกัน ในการเชื่อมต่อผู้เรียนรู้เข้ากับบริษัทต่างๆ ที่มีความต้องการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี คือ สิ่งที่ทําให้ Learn Corporation ผู้นําด้านการเรียนรู้ได้มาร่วมลงทุนใน ScoutOut เพื่อผลักดันโปรเจคนี้ด้วยกัน” สาธร อุพันวัน CEO Learn Corporation กล่าว Learn Corporation ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2548 ผู้นําธุรกิจด้านการศึกษาแห่งแรก ที่ได้นําเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาและปรับใช้เข้ากับการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเข้าถึงผู้คน ทุกเพศทุกวัยในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงทําให้เกิดความไม่สมดุล เนื่องจากการศึกษาไม่สามารถสร้างผู้ที่มีทักษะความสามารถด้านดิจิทัลได้เพียงพอตามที่ธุรกิจต้องการและนี่คือจุดเริ่มต้นของ Learn Bridge headhunting บริการสรรหาบุคลากรครบวงจร ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ที่ทาง ScoutOut ได้ร่วมมือกับ Learn Corporation จัดทําขึ้น “Learn Bridge” ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขา โดยดึงฐานข้อมูลทั้งหมดทั้งของ Learn Corporation และ ScoutOut เพื่อเฟ้นหาบุคลากรในตําแหน่งต่างๆ ที่องค์กรหรือธุรกิจต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Digital Marketers, E-commerce Specialists, Data Scientists, Blockchain Developers, Product Owners ฯลฯ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง” นายปตินันต์ วชิรมน CEO & Founder ScoutOut กล่าว

จุดประสงค์ของ Learn Bridge ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแข่งขันกับบริการ headhunting อื่น ๆ แต่ Learn Bridge มุ่งเน้นไปที่การสรรหาผู้มีทักษะความสามารถด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเป็นหลัก และในเร็วๆ นี้ทาง Learn Bridge จะมีการเปิดหลักสูตรการเรียนรู้ที่น่าสนใจ พิเศษยิ่งกว่า หากผู้ที่เข้าเรียนรู้ในหลักสูตรใดๆ กับทาง Learn Bridge และได้โอกาสร่วมงานกับองค์กรชั้นนําที่ทาง Learn Bridge แนะนําให้ ผู้ที่เข้าเรียนรู้ หลักสูตรเหล่านั้นจะได้รับค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้คืนให้เต็มจํานวน เรียกได้ว่าได้เรียนรู้พัฒนาความสามารถแล้วยังได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนําอีกด้วย ถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจและไม่เคยมีใครทํามาก่อนอีกด้วย “ประเทศไทยกําลังประสบปัญหาการขาดแคลนผู้มีทักษะความสามารถด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เราจําเป็นต้องเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการสร้างโอกาสในการทํางานให้กับพวกเขาอีกด้วย” นายปตินันต์กล่าว

สรรหาบุคลากรด้วย Headhunting Service กับ Learn Bridge ดีอย่างไร

Learn Bridge คือ บริการสรรหาบุคลากรคุณภาพครบวงจรหรือ Headhunting Service ยกระดับธุรกิจให้ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ที่จะช่วยให้คุณค้นพบบุคลากรคุณภาพได้ตรงตามความต้องการและยังดึงดูดบุคลากรคุณภาพที่มีความสามารถโดดเด่น เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการในสายอาชีพเหล่านั้น ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่หายาก ไม่สามารถเฟ้นหาได้ผ่าน Job board หรือช่องทางอื่นๆ ทั่วไป เช่น ตําแหน่งทางเทคนิคอาวุโส บุคลากรสายดิจิทัล Technology ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือแม้แต่ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง Learn Bridge มาพร้อมกับเครือข่ายที่กว้างขวางในวงการธุรกิจ พร้อมใช้กลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรที่หลากหลาย ผ่านการดําเนินการที่ละเอียด ครอบคลุมทุกขั้นตอนการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมัครที่มีศักยภาพ และตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

จากการสํารวจผู้ประกอบการไทย ในการสรรหาบุคลากรนั้น พบว่ามีการใช้งบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท/ปีในการใช้บริการสรรหาบุคลากรรวมถึงบริการ Headhunting หรือ Recruitment Agency เรียกได้ว่าเป็นจํานวนเงินที่ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ก็ได้มาซึ่งบุคลากรคุณภาพ อีกหนึ่งฟันเฟืองสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและก้าวไกลในยุคปัจจุบัน โดยที่ Learn Bridge เป็นส่วนที่จะช่วยลดงานให้องค์กรหรือทีม HR ได้ถึง 3 เท่า พร้อมได้มาซึ่งบุคลากรที่สามารถเริ่มงานได้ทันที รวดเร็ว ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ลดเวลา ลดงาน ในการสรรหาบุคลากร ทําให้คุณโฟกัสกับการพัฒนาธุรกิจได้อย่างเต็มที่เพราะ Learn Bridge จะเป็นผู้สรรหา คัดเลือก คัดกรองและสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น ผ่านเครือข่าย หรือ Connection ทั้งหมดที่เรามี การันตีผู้สมัครที่มีศักยภาพ พร้อมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จนกว่าจะมีการตกลงจ้างงานเกิดขึ้น

ทั้งนี้ Headhunting ถือเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่งในการสรรหาบุคลากร สําหรับองค์กรที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง หรือ Transfrom องค์กรจากรูปแบบเดิมมาสู่การทําธุรกิจในยุคดิจิทัล ทําให้ Learn Bridge เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หรือบางหน่วยงานที่ให้บริการด้าน headhunting ในปัจจุบันนั้น ยังขาดความรู้ด้านดิจิทัลรวมถึงขาดการเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ ความสามารถที่เป็นที่ต้องการ จึงทําให้ไม่สามารถตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ครอบคลุมและตรงจุดแต่ทั้งหมดนี้ถือเป็นจุดแข็งที่ Learn Bridge มีความพร้อมและความสามารถในการบริการมากที่สุดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

เศรษฐี Gen ใหม่ มั่งคั่งจากมรดก มากกว่าเริ่มธุรกิจของตัวเองใหม่จากศูนย์

รายงานของ USB เผย มหาเศรษฐี gen ใหม่ ได้รับการส่งต่อความมั่งคั่งจากมรดกมากกว่าการรํ่ารวยจากการประกอบธุรกิจของตนเอง โดย รายงานระบุว่าทายาท 53 รายได้รับเงินรวม 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่...

Responsive image

SCBX ร่วมกับ Microsoft เปิดเวทีแข่งขัน HackFest ในธีม Responsible AI for Fintech and Thai Business

SCBX และ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เปิดเวทีแข่งขัน HackFest ในธีม Responsible AI for Fintech and Thai Business มุ่งเน้นการนำ AI มาใช้พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับ...

Responsive image

ไทยสวนกระแส รับปลาดิบญี่ปุ่น หลังปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงทะเล

ไทยขึ้นแท่นตลาดส่งออกปลาแห่งใหม่ขวัญใจญี่ปุ่น ! ท่ามกลางการแบนและเฝ้าระวังอาหารทะเลจากญี่ปุ่นทั่วโลก...