เตรียมเห็น หุ้นช่อง one หลัง ช่อง ONE31 ยื่น Filing เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 496.25 ล้านหุ้น เข้าเทรด SET | Techsauce

เตรียมเห็น หุ้นช่อง one หลัง ช่อง ONE31 ยื่น Filing เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 496.25 ล้านหุ้น เข้าเทรด SET

เตรียมเห็น หุ้นช่อง one หลัง ช่อง ONE31 ยื่น Filing เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 496.25 ล้านหุ้น เข้าเทรด SETนำเงินระดมทุนชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการกิจการ

หุ้นช่อง one

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (”บริษัทฯ”หรือ “GRAMMY”) ได้มีการอนุมัติกรอบการนําบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) (“ONEE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญร้อยละ 31.27 แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนําหุ้นสามัญของ ONEE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET)

ในการนี้ ONEE ได้ยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงานก.ล.ต.”) และยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน    

โดยจํานวนหุ้นสามัญของ ONEE ทั้งหมดที่จะมีการเสนอขายครั้งนี้ไม่เกิน 496,252,500 หุ้นประกอบด้วย

1. จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายโดย ONEE ไม่เกิน 476,250,000 หุ้น

2. จํานวนหุ้นสามัญเดิมของ ONEE ที่อาจเสนอขายโดย ไม่เกิน 20,002,500 หุ้น

         บริษัท ซีเนริโอ จํากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ

หุ้นสามัญของ ONEE มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท สําหรับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจะมีการกําหนดต่อไป ทั้งนี้ภายหลังการ IPO สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ONEE จะลดลงจากร้อยละ 31.27 เป็นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25.02

สำหรับช่อง ONE ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ลงทุนในธุรกิจหลัก ได้แก่

1.  ธุรกิจผลิตเนื้อหา (Content Provider) ประเภท ละคร ซีรีส์ รายการวาไรตี้ ที่เน้นออกอากาศทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลัก (ช่อง ONE31, บริหารจัดการช่อง GMM25) รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ทางออนไลน์

2.  ธุรกิจเช่าสถานีวิทยุและผลิตรายการวิทยุเพื่อขายโฆษณา (รายการวิทยุ EFM  GREENWAVE และ Chill Online)

3.  ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น บริหารจัดการศิลปิน จัดคอนเสิร์ต / อีเว้นท์ บริการให้เช่าสตูดิโอ

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

  • ปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
  • เงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ
  • เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : GRAMMY เตรียมส่ง ONE31 เข้าตลาดหุ้น เน้นปั้นละคร -ซีรีส์ เป็นหลัก


RELATED ARTICLE

Responsive image

กลุ่ม ปตท. เตรียมทุ่มเงินกว่า 5.5 แสนล้านบาท ดันไทยเป็นศูนย์กลางรถ EV ของอาเซียน ภายในปี 2030

ปตท. รัฐวิสาหกิจพลังงานรายใหญ่ของไทยเตรียมพิจารณาลงทุนกว่า 5.5 แสนล้านบาทในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะดำเนินกา...

Responsive image

ทัพผู้บริหารยานแม่ SCBx ใครดูแลบริษัทอะไรบ้าง ?

ข้อมูลผู้บริหารและบริษัทที่อยู่ภายใต้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ( SCBX )...

Responsive image

เปิดไทม์ไลน์ นำหุ้นของ SCBx เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย แทนหุ้นของธนาคาร SCB

ขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม SCB และการนำหุ้นของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ (SCBx) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)...