เวียดนาม ทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี มุ่งพัฒนา e-government รัฐบาลท้องถิ่นต้องใช้เทคโนโลยีบริการประชาชน | Techsauce

เวียดนาม ทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี มุ่งพัฒนา e-government รัฐบาลท้องถิ่นต้องใช้เทคโนโลยีบริการประชาชน

สื่อท้องถิ่นของเวียดนาม รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ออกมติอนุมัติให้ดำเนินการยุทธศาสตร์ใหม่ ที่จะพัฒนาระบบ e-gov หรือ e-government รัฐบาลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์รัฐบาลดิจิทัลปี 2021-2025 และมีวิสัยทัศน์ยาวถึงปี 2030 นับเป็นครั้งแรกของการพัฒนาในส่วนของรัฐบาล เพื่อมุ่งสู่ 3 เสาหลักของการพัฒนาในโลกยุคใหม่อย่างรัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมดิจิทัล

Vietnam E-gov

ซึ่งกลยุทธ์นี้สอดคล้องกับทิศทางของรัฐในการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สอดคล้องกับ National Digital Transformation Program และยังสอดคล้องกับมติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ในปี 2030 คือการมุ่งให้เวียดนามอยู่ใน 30 ประเทศชั้นนำของโลกในด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และรัฐบาลดิจิทัลตามการจัดอันดับของสหประชาชาติ

ยุทธศาสตร์นี้จะเน้นย้ำถึงมุมมอง 6 ประเด็น ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมในยุคใหม่ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดใน 6 ประเด็นนี้คือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วยการดำเนินการที่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมดิจิทัล และการดำเนินงานด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดนโยบายที่รับกับการพัฒนา มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่สุด และแก้ไขปัญหาสำคัญๆในการพัฒนาเพื่อที่จะจัดการเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายหลักของการดำเนินการแบ่งออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ 

  • การให้บริการที่มีคุณภาพแก่สังคม 

  • การขยายการมีส่วนร่วมของสาธารณชน 

  • ปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 

  • การจัดการประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

  • การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในการจัดอันดับด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และรัฐบาลดิจิทัล ตามการประเมินของสหประชาชาติ

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงมีกลยุทธ์ที่ในการดำเนินการ 6 ด้านที่อยู่ในกับขอบเขตการดำเนินงานของกระทรวงและอุตสาหกรรมท้องถิ่น ประกอบด้วย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล, การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบระดับประเทศ, การพัฒนาข้อมูลดิจิทัลของประเทศ, การพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการระดับชาติ, การรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของเครือข่ายระดับชาติ

โดยเน้นการดำเนินงานที่พัฒนาบริการสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ตามความต้องการ งานหลักๆบางส่วนได้แก่ :

- การพัฒนาฐานข้อมูลระดับชาติ โดยจัดลำดับความสำคัญของฐานข้อมูลระดับชาติเกี่ยวกับประชากร ที่ดิน และวิสาหกิจ การพัฒนาข้อมูลเฉพาะด้านการเงิน การประกันภัย การเกษตร การศึกษา สุขภาพ การจ้างงาน และประกันสังคม

- พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลแห่งชาติเพื่อการบริการสาธารณะ สร้างแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการทำงานในหลายส่วน ทั้งการประชุม การสร้างงบประมาณ การจัดทำรายงาน

- การสร้างระบบเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ที่สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ สนับสนุนการประสานงานและตอบสนองด้านความปลอดภัยในระบบ

นอกจากนี้ ยังมีการระบุบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐบาลท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เช่น Cloud Computing, Big Data, Mobility, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Blockchain, social media เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสร้างและดำเนินการระบบข้อมูล

อ้างอิง : vietnamnet

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

AUTOPAIR เซ็น MOU กับ MEGACELL เปิดศักราชใหม่แห่งวงการแบตเตอรี่ยานยนต์

AUTOPAIR เซ็น MOU กับ MEGACELL ในงาน "AUTOPAIR The New Era of Battery เปิดศักราชใหม่แห่งวงการแบตเตอรี่ยานยนต์...

Responsive image

NIA เผยผลสำเร็จและ Next Step ในบทบาท ‘ผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม’

NIA เปิดกลยุทธ์ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ชาตินวัตกรรม “NIA Focal Conductor: Leading Thailand to Innovation Nation” ภายใต้แนวคิด Groom - Grant – Growth - Global...

Responsive image

KX Venture Capital และ AI Fund ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เดินหน้าสร้างสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์

KX Venture Capital (KXVC) และ AI Fund ห้องปฏิบัติการสร้างสตาร์ทอัพด้าน AI ระดับโลก ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจใหม่ ๆ ด้านปัญญ...