เวียดนาม ทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี มุ่งพัฒนา e-government รัฐบาลท้องถิ่นต้องใช้เทคโนโลยีบริการประชาชน | Techsauce

เวียดนาม ทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี มุ่งพัฒนา e-government รัฐบาลท้องถิ่นต้องใช้เทคโนโลยีบริการประชาชน

สื่อท้องถิ่นของเวียดนาม รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ออกมติอนุมัติให้ดำเนินการยุทธศาสตร์ใหม่ ที่จะพัฒนาระบบ e-gov หรือ e-government รัฐบาลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์รัฐบาลดิจิทัลปี 2021-2025 และมีวิสัยทัศน์ยาวถึงปี 2030 นับเป็นครั้งแรกของการพัฒนาในส่วนของรัฐบาล เพื่อมุ่งสู่ 3 เสาหลักของการพัฒนาในโลกยุคใหม่อย่างรัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมดิจิทัล

Vietnam E-gov

ซึ่งกลยุทธ์นี้สอดคล้องกับทิศทางของรัฐในการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สอดคล้องกับ National Digital Transformation Program และยังสอดคล้องกับมติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ในปี 2030 คือการมุ่งให้เวียดนามอยู่ใน 30 ประเทศชั้นนำของโลกในด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และรัฐบาลดิจิทัลตามการจัดอันดับของสหประชาชาติ

ยุทธศาสตร์นี้จะเน้นย้ำถึงมุมมอง 6 ประเด็น ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมในยุคใหม่ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดใน 6 ประเด็นนี้คือการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วยการดำเนินการที่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมดิจิทัล และการดำเนินงานด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดนโยบายที่รับกับการพัฒนา มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่สุด และแก้ไขปัญหาสำคัญๆในการพัฒนาเพื่อที่จะจัดการเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายหลักของการดำเนินการแบ่งออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ 

  • การให้บริการที่มีคุณภาพแก่สังคม 

  • การขยายการมีส่วนร่วมของสาธารณชน 

  • ปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 

  • การจัดการประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

  • การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในการจัดอันดับด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และรัฐบาลดิจิทัล ตามการประเมินของสหประชาชาติ

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงมีกลยุทธ์ที่ในการดำเนินการ 6 ด้านที่อยู่ในกับขอบเขตการดำเนินงานของกระทรวงและอุตสาหกรรมท้องถิ่น ประกอบด้วย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล, การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบระดับประเทศ, การพัฒนาข้อมูลดิจิทัลของประเทศ, การพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการระดับชาติ, การรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของเครือข่ายระดับชาติ

โดยเน้นการดำเนินงานที่พัฒนาบริการสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ตามความต้องการ งานหลักๆบางส่วนได้แก่ :

- การพัฒนาฐานข้อมูลระดับชาติ โดยจัดลำดับความสำคัญของฐานข้อมูลระดับชาติเกี่ยวกับประชากร ที่ดิน และวิสาหกิจ การพัฒนาข้อมูลเฉพาะด้านการเงิน การประกันภัย การเกษตร การศึกษา สุขภาพ การจ้างงาน และประกันสังคม

- พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลแห่งชาติเพื่อการบริการสาธารณะ สร้างแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการทำงานในหลายส่วน ทั้งการประชุม การสร้างงบประมาณ การจัดทำรายงาน

- การสร้างระบบเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ที่สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ สนับสนุนการประสานงานและตอบสนองด้านความปลอดภัยในระบบ

นอกจากนี้ ยังมีการระบุบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐบาลท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เช่น Cloud Computing, Big Data, Mobility, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Blockchain, social media เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสร้างและดำเนินการระบบข้อมูล

อ้างอิง : vietnamnet

RELATED ARTICLE

Responsive image

กลุ่ม ปตท. เตรียมทุ่มเงินกว่า 5.5 แสนล้านบาท ดันไทยเป็นศูนย์กลางรถ EV ของอาเซียน ภายในปี 2030

ปตท. รัฐวิสาหกิจพลังงานรายใหญ่ของไทยเตรียมพิจารณาลงทุนกว่า 5.5 แสนล้านบาทในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะดำเนินกา...

Responsive image

ทัพผู้บริหารยานแม่ SCBx ใครดูแลบริษัทอะไรบ้าง ?

ข้อมูลผู้บริหารและบริษัทที่อยู่ภายใต้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ( SCBX )...

Responsive image

เปิดไทม์ไลน์ นำหุ้นของ SCBx เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย แทนหุ้นของธนาคาร SCB

ขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม SCB และการนำหุ้นของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ (SCBx) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)...