รวมข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล เปิด จองฉีดวัคซีน Moderna | Techsauce

รวมข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล เปิด จองฉีดวัคซีน Moderna

Moderna เป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่ผลการวิจัยรายงานว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโควิด-19 อีกทั้งยังพบว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้น booster dose ให้กับผู้ที่เคยรับวัคซีนแล้ว จะช่วยเพิ่มแอนติบอดีในการตอบสนองไวรัสสายพันธุ์เบตา และไวรัสสายพันธุ์แกมม่าได้ และเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยที่มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งจึงนำเข้าวัคซีน Moderna เพื่อเป็นหนึ่งในวัคซีนทางเลือกของคนไทย และมีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนจองวัคซีนจำนวนมาก 

Moderna

วันนี้ Techsauce จึงได้รวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลที่ยังเปิดรับจองวัคซีนทางเลือก Moderna รวมทั้งข้อมูลสำคัญ และเงื่อนไขต่าง ๆ 

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

โรงพยาบาลธนบุรี

 • ทางโรงพยาบาลธนบุรีขอสงวนสิทธิ์ การจองให้ผู้มีประวัติการรักษาของโรงพยาบาลเท่านั้น (มี HN ของโรงพยาบาล)

 • ลงทะเบียนจองซื้อ โดยใช้เลขที่บัตรประชาชน หรือ HN ของโรงพยาบาลเท่านั้น

 • HN 1 หมายเลขสามารถจองซื้อได้สูงสุด 4 โดส 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลธนบุรี 

โรงพยาบาลวิภาวดี 

 • เปิดจองตั้งแต่วันนี้ - 9 กรกฎาคม 2564

 • วัคซีน 2 เข็ม ราคา 3,300 บาท หากต้องการฉีดเพียงเข็มเดียว ต้องหาผู้ฉีดร่วมเอง

 • คาดว่าจะพร้อมให้บริการภายในช่วง ตุลาคม - ธันวาคม 2564

 • สามารถเปลี่ยนผู้ฉีดได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถฉีดได้

 • กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่จองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังนี้

  • ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระมา 

  • แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

 • กรณีที่จองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่แจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อกล่าวมาข้างต้น) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลวิภาวดี 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์

 • ราคาวัคซีนทางเลือก Moderna อยู่ที่ 1,650 บาท / เข็ม (หากชำระมา 1,700 บาทแล้ว ทางรพ. จะคืน 50 บาท / เข็ม ในวันที่เข้ารับบริการ)

 • จะต้องชำระค่าจองล่วงหน้าจำนวน 1,200 บาท / เข็ม หรือ ชำระเงินเต็มจำนวน

 • เมื่อมีการจัดสรรวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลจะเก็บส่วนที่เหลือจำนวน 450 บาท / เข็ม โดยจ่ายส่วนที่เหลือในวันที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน

 • กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่จองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังนี้

  • ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระมา

  • แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

 • กรณีที่จองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่แจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อกล่าวมาข้างต้น) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

โรงพยาบาลพระราม 9

 • เปิดจองและชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564

 • วัคซีน 2 เข็ม ราคา 3,400 บาท หากต้องการฉีดเพียงเข็มเดียว ต้องหาผู้ฉีดร่วมเอง

 • 1 ท่าน สามารถจองได้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

 • คาดว่าจะพร้อมให้บริการในช่วง ตุลาคม 2564 ถึง มกราคม 2565

 • สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับการฉีดวัคซีนได้

 • กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่จองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังนี้

  • ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระมา

  • แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

 • กรณีที่จองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่แจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อกล่าวมาข้างต้น) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลพระราม 9 

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

 • วัคซีน 2 เข็ม ราคา 3,400 บาท

 • ขั้นตอนการจองวัคซีนประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดยท่านจะได้รับ SMS และ/หรือ E-mail เพื่อดำเนินการในขั้นถัดไป

  • ลงทะเบียนการจองวัคซีนทางเลือก

  • ชำระเงิน (เริ่มเปิดให้ชำระเงินตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป)

  • ยืนยันและจองวันและเวลาในการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน (เมื่อทางโรงพยาบาลฯ ทราบกำหนดเวลาการส่งมอบวัคซีนทางเลือกแล้ว ทางโรงพยาบาลฯจะส่ง SMS และ/หรือ E-mail เพื่อให้ท่านยืนยันและจองวันและเวลาในการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 

โรงพยาบาลหัวเฉียว 

 • วัคซีนราคาเข็มละ 1,650 บาท หรือ 3,300 บาทต่อ 2 เข็ม

 • ต้องชำระค่าวัคซีนเต็มจำนวน

 • กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่จองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังนี้

  • ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระมา

  • แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

 • กรณีที่จองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่แจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อกล่าวมาข้างต้น) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว 

ใครฉีด Moderna ได้บ้าง ?

ทั้งนี้โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจองวัคซีนทางเลือก Moderna นั้น ได้มีการกำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ที่สนใจรับวัคซีนไว้ดังนี้

 • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์

 • สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาก่อน ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

 • สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาแล้ว (ทั้งแบบ 1 หรือ 2 เข็ม) มีเงื่อนไข ดังนี้

เคยได้รับวัคซีนโควิดมาแล้ว 1 เข็ม

 • กรณีเข็มที่ 1 เป็น Sinovac และต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 2 แนะนำให้ ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 ในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์
 • กรณีเข็มที่ 1 เป็น AstraZeneca และต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 2 แนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 ในระยะเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์

 เคยได้รับวัคซีนโควิดมาแล้ว 2 เข็ม

 • ไม่ว่าท่านจะเคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใดมาก่อน สามารถฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นได้ โดยแนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 2 ในระยะเวลา 12-20 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันมีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna กระตุ้น เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อป้องกันสายพันธุ์เดลต้าที่อาจระบาดในประเทศไทย

หมายเหตุ: ระยะของการฉีดวัคซีนเข็ม 2 และ เข็ม 3 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาวิจัยในอนาคต


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

BE8 โชว์งบปี 66 กำไรพุ่ง 80% กวาดรายได้ทะลุ 2.4 พันล้าน

BE8 โชว์งบปี 2566 กำไรสุทธิเติบโตกว่า 80 % กวาดรายได้รวมกว่า 2.4 พันล้านบาท ชี้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง...

Responsive image

AirAsia MOVE รีแบรนด์ ปรับโฉมแอปฯ ใหม่

AirAsia MOVE หรือ airasia Superapp เดิม ประกาศรีแบรนด์ เปลี่ยนโฉมไอคอนบนแอปพลิเคชั่น...

Responsive image

BMW ครองเจ้าตลาดรถหรู 4 ปีซ้อน ตั้งเป้า EV 5 แสนคัน พร้อมเปิดตัวอีก 10 รุ่น

BMW Group Thailand ครองแชมป์ตลาดรถหรูสี่ปีซ้อน กลุ่ม EV มาแรงทั่วโลก เติบโตกว่า 348% ด้าน Luxury Car โต 46% ปี 2024 นี้เตรียมเปิดตัวทัพยนตรกรรมอีก 10 รุ่น พร้อมตั้งเป้าขาย EV ให้ได...