รวมข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล เปิด จองฉีดวัคซีน Moderna | Techsauce

รวมข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล เปิด จองฉีดวัคซีน Moderna

Moderna เป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่ผลการวิจัยรายงานว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโควิด-19 อีกทั้งยังพบว่าการฉีดวัคซีนกระตุ้น booster dose ให้กับผู้ที่เคยรับวัคซีนแล้ว จะช่วยเพิ่มแอนติบอดีในการตอบสนองไวรัสสายพันธุ์เบตา และไวรัสสายพันธุ์แกมม่าได้ และเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยที่มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งจึงนำเข้าวัคซีน Moderna เพื่อเป็นหนึ่งในวัคซีนทางเลือกของคนไทย และมีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนจองวัคซีนจำนวนมาก 

Moderna

วันนี้ Techsauce จึงได้รวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลที่ยังเปิดรับจองวัคซีนทางเลือก Moderna รวมทั้งข้อมูลสำคัญ และเงื่อนไขต่าง ๆ 

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

โรงพยาบาลธนบุรี

 • ทางโรงพยาบาลธนบุรีขอสงวนสิทธิ์ การจองให้ผู้มีประวัติการรักษาของโรงพยาบาลเท่านั้น (มี HN ของโรงพยาบาล)

 • ลงทะเบียนจองซื้อ โดยใช้เลขที่บัตรประชาชน หรือ HN ของโรงพยาบาลเท่านั้น

 • HN 1 หมายเลขสามารถจองซื้อได้สูงสุด 4 โดส 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลธนบุรี 

โรงพยาบาลวิภาวดี 

 • เปิดจองตั้งแต่วันนี้ - 9 กรกฎาคม 2564

 • วัคซีน 2 เข็ม ราคา 3,300 บาท หากต้องการฉีดเพียงเข็มเดียว ต้องหาผู้ฉีดร่วมเอง

 • คาดว่าจะพร้อมให้บริการภายในช่วง ตุลาคม - ธันวาคม 2564

 • สามารถเปลี่ยนผู้ฉีดได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถฉีดได้

 • กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่จองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังนี้

  • ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระมา 

  • แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

 • กรณีที่จองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่แจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อกล่าวมาข้างต้น) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลวิภาวดี 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์

 • ราคาวัคซีนทางเลือก Moderna อยู่ที่ 1,650 บาท / เข็ม (หากชำระมา 1,700 บาทแล้ว ทางรพ. จะคืน 50 บาท / เข็ม ในวันที่เข้ารับบริการ)

 • จะต้องชำระค่าจองล่วงหน้าจำนวน 1,200 บาท / เข็ม หรือ ชำระเงินเต็มจำนวน

 • เมื่อมีการจัดสรรวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลจะเก็บส่วนที่เหลือจำนวน 450 บาท / เข็ม โดยจ่ายส่วนที่เหลือในวันที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน

 • กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่จองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังนี้

  • ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระมา

  • แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

 • กรณีที่จองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่แจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อกล่าวมาข้างต้น) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

โรงพยาบาลพระราม 9

 • เปิดจองและชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564

 • วัคซีน 2 เข็ม ราคา 3,400 บาท หากต้องการฉีดเพียงเข็มเดียว ต้องหาผู้ฉีดร่วมเอง

 • 1 ท่าน สามารถจองได้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

 • คาดว่าจะพร้อมให้บริการในช่วง ตุลาคม 2564 ถึง มกราคม 2565

 • สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับการฉีดวัคซีนได้

 • กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่จองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังนี้

  • ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระมา

  • แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

 • กรณีที่จองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่แจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อกล่าวมาข้างต้น) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลพระราม 9 

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

 • วัคซีน 2 เข็ม ราคา 3,400 บาท

 • ขั้นตอนการจองวัคซีนประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดยท่านจะได้รับ SMS และ/หรือ E-mail เพื่อดำเนินการในขั้นถัดไป

  • ลงทะเบียนการจองวัคซีนทางเลือก

  • ชำระเงิน (เริ่มเปิดให้ชำระเงินตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป)

  • ยืนยันและจองวันและเวลาในการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน (เมื่อทางโรงพยาบาลฯ ทราบกำหนดเวลาการส่งมอบวัคซีนทางเลือกแล้ว ทางโรงพยาบาลฯจะส่ง SMS และ/หรือ E-mail เพื่อให้ท่านยืนยันและจองวันและเวลาในการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 

โรงพยาบาลหัวเฉียว 

 • วัคซีนราคาเข็มละ 1,650 บาท หรือ 3,300 บาทต่อ 2 เข็ม

 • ต้องชำระค่าวัคซีนเต็มจำนวน

 • กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่จองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังนี้

  • ขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระมา

  • แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป

 • กรณีที่จองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่แจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อกล่าวมาข้างต้น) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว 

ใครฉีด Moderna ได้บ้าง ?

ทั้งนี้โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจองวัคซีนทางเลือก Moderna นั้น ได้มีการกำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ที่สนใจรับวัคซีนไว้ดังนี้

 • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์

 • สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาก่อน ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

 • สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาแล้ว (ทั้งแบบ 1 หรือ 2 เข็ม) มีเงื่อนไข ดังนี้

เคยได้รับวัคซีนโควิดมาแล้ว 1 เข็ม

 • กรณีเข็มที่ 1 เป็น Sinovac และต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 2 แนะนำให้ ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 ในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์
 • กรณีเข็มที่ 1 เป็น AstraZeneca และต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 2 แนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 ในระยะเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์

 เคยได้รับวัคซีนโควิดมาแล้ว 2 เข็ม

 • ไม่ว่าท่านจะเคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใดมาก่อน สามารถฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นได้ โดยแนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 2 ในระยะเวลา 12-20 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันมีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna กระตุ้น เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อป้องกันสายพันธุ์เดลต้าที่อาจระบาดในประเทศไทย

หมายเหตุ: ระยะของการฉีดวัคซีนเข็ม 2 และ เข็ม 3 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาวิจัยในอนาคต


RELATED ARTICLE

Responsive image

นายกฯ ไฟเขียว ข้อเสนอสภาดิจิทัล อนุมัติ พ.ร.ฎ. ยกเว้น "ภาษี Capital Gain Tax 0%

Startup เตรียมเฮ นายกฯ ไฟเขียว ข้อเสนอ สภาดิจิทัล อนุมัติ พ.ร.ฎ. ยกเว้น "ภาษี Capital Gain Tax 0% มาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในสตาร์ทอัพไทย"พลิกโฉมไทยสู่เทคฮับของภูมิภ...

Responsive image

Jack Dorsey ลุย Blockchain เต็มสูบ ประกาศเปลี่ยนชื่อ Square เป็น Block ขยายบทบาทมากกว่า Digital Payment

Jack Dorsey ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัท Square เป็น ‘Block’ ซึ่งเป็นสัญญาณของการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจย่อยอื่นๆ เพิ่มเติม จากเดิมที่เป็นบริษัทด้านการเงิน แต่ยังคงใช้ชื่อหุ้นว่า SQ ตามเ...

Responsive image

Manchester City จับมือ Sony เตรียมพัฒนาสนามฟุตบอลบน Metaverse สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แฟนบอล

Manchester City ทีมฟุตบอลจากอังกฤษ ประกาศจับมือเป็นพาร์ทเนอร์ระดับโลกกับ Sony เดินหน้าสร้างประสบการณ์ดิจิทัลแบบใหม่ให้แฟนบอล เตรียมพัฒนาโลกฟุตบอลบน Metaverse...