ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศแรกๆ ในทวีปเอเชียที่มีการริเริ่มทำธุรกิจโซลาร์ฟาร์มโดยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าบริษัทพลังงานสัญชาติไทยอย่าง “บ้านปูฯ” คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่เข้าไปลงทุนพัฒนาธุรกิจโซลาร์ฟาร์มอย่างเต็มตัวทั้งในประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 5 ปีแล้ว และเพื่อเป็นการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบ้านปูฯ ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ กลยุทธ์ Greener & Smarter และพร้อมผลักดันธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ “บ้านปูฯ” จึงได้นำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากการทำธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในต่างประเทศมาพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจโซลาร์ โซลูชันในประเทศไทย ผ่าน “กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ” เพื่อเป็นทางเลือกพลังงานสะอาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมกันสนับสนุนให้สังคมไทยก้าวสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนอันดับต้นๆ ที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ และตื่นตัวในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ จากรายงาน Global Market Outlook For Solar Power / ปี 2018 – 2022 จัดทำโดย SolarPower Europe พบว่า ภาพรวมการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในช่วงปี 2007-2017 มีสัดส่วนการผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า โดยในปี 2017 สัดส่วนการผลิตของพลังงานหมุนเวียนคิดเป็น 12.1% ของพลังงานรวมทั้งหมด ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกลุ่มพลังงานที่มีการขยายตัวอย่างโดดเด่น และมีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิมากที่สุด (แบ่งตามเทคโนโลยีพลังงาน) โดยมีกำลังการผลิตสุทธิอยู่ที่ 98 กิกะวัตต์จาก จำนวนของแหล่งพลังงานทุกชนิด 260 กิกะวัตต์

ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น

จากรายงาน Global Market Outlook For Solar Power / ปี 2018 – 2022 พบว่าในปี 2017 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ โดยหลังจากที่ได้เพิ่มกำลังผลิตขึ้นอีก 73.7 กิกะวัตต์ ทำให้กำลังการผลิตของภูมิภาคนี้ที่ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เพิ่มขึ้นเป็น 221.3 กิกะวัตต์ หรือมีสัดส่วนเท่ากับ 55% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากถึงหนึ่งในสามของกำลังการผลิตทั้งโลก

“บ้านปูฯ” ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในทวีปเอเชีย จึงได้ริเริ่มธุรกิจดังกล่าวในประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี 2014 โดยในประเทศจีน บ้านปูฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมกว่า 152 เมกะวัตต์จากโซลาร์ฟาร์มจำนวน 6 แห่ง และในประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมกว่า 233 เมกะวัตต์ จากโซลาร์ฟาร์มจำนวน 13 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 37 เมกะวัตต์ ซึ่งการบริหารจัดการโซลาร์ฟาร์มในแต่ละแห่งนั้น ต้องใช้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และวางแผนระบบฯ ให้เหมาะกับพื้นที่นั้นๆ และที่สำคัญ คือ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อให้ การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดึง “ประสบการณ์-ความเชี่ยวชาญ” สู่การพัฒนาธุรกิจโซลาร์ โซลูชันในไทย

เพื่อเป็นการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบ้านปูฯ ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter และพร้อมผลักดันธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ “บ้านปูฯ” จึงได้ริเริ่มธุรกิจภายใต้ชื่อ “กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ” ในปี 2017 เพื่อให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจร

จุดแข็งของทีมงานกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ คือการนำความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ รวมถึงนำเทคโนโลยีต่างๆ จากการทำธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจโซลาร์ โซลูชันในประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมพลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม มีความเสถียร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการการใช้พลังงานทดแทนที่แตกต่างกันของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม จนปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรที่หลากหลายครอบคลุมทุกภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด และสถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น

RELATED ARTICLE

Responsive image

ถอดรหัสวิสัยทัศน์ CEO บ้านปูบนเวที UN Global เดินหน้าต่ออย่างไรในยุค Never Normal

CEO เปิดแนวคิดบ้านปูฯ ที่ผ่านมาฝ่าฟันวิกฤติการณ์ต่างๆ มาได้ด้วยวัฒนธรรมองค์กร "Banpu Heart" ที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีใจรักในสิ่งที่ทำ Passionate, มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรร...

Responsive image

ส่องเทรนด์อนาคตโลกพลังงานที่ยั่งยืน และการสร้างประสบการณ์ 'Energy Tech' จาก 'บ้านปูฯ'

มาอัพเดทเทรนด์อนาคตของพลังงานที่ต้อง 'ยั่งยืน' พร้อมกับรู้จักโซลูชั่นทางเทคโนโลยีที่ 'บ้านปูฯ' ตั้งเป้าจะสร้างประสบการณ์ Energy Tech เข้าอยู่ในทุกมิติในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ไฟฟ้าอ...

Responsive image

บ้านปูฯ เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่โครงการ Banpu New Graduates Program 2021 Boost your Energy with Us

บ้านปูฯ เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ร่วมมือภาครัฐส่งเสริมการจ้างงานสำหรับบัณฑิตใหม่ ชวนนิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษาในปี 2562 หรือ 2563 เข้าร่วมโครงการ “Banpu New Graduates Program 2021: ...