Bluebik แนะองค์กรเร่งทำ AI Transformation ตัวช่วยเปลี่ยนองค์กรสู่ Data-Driven Organization | Techsauce

Bluebik แนะองค์กรเร่งทำ AI Transformation ตัวช่วยเปลี่ยนองค์กรสู่ Data-Driven Organization

Bluebik บริษัทคอนซัลต์ชั้นนำผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี แนะนำธุรกิจทำ AI Transformation ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลเชิงลึกภายในองค์กรแบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีความแม่นยำและคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ดีกว่าการตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณ (Gut Feeling) โดยต้องดำเนินการ 5 ด้าน ได้แก่
1. วางกลยุทธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ธุรกิจ (AI Strategy)
2. ออกแบบกรณีศึกษาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน (AI Use Case)
3. วางโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Infrastructure)
4. ปรับกระบวนการทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Operations)
5. สร้างความตระหนักและปรับวัฒนธรรมองค์กร (AI Culture) สบช่องออกบริการช่วยองค์กรเตรียมความพร้อมทรานฟอร์มองค์กรสู่ AI Transformation เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Data-Driven Organization

นายพชร อารยะการกุล

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลายธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งมีทั้งเรื่องการวางระบบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทำธุรกิจบนโลกดิจิทัล พร้อมทั้งต่อยอดสร้างโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อขยายแหล่งรายได้และเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าทั้งในแง่ฟังก์ชันและประสบการณ์การใช้งาน แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ข้อได้เปรียบอีกต่อไปในอนาคตเมื่อทุกองค์กรสามารถทรานส์ฟอร์มตนเองได้สำเร็จ ทำให้ธุรกิจที่ต้องการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรม นับจากนี้ต้องเริ่มสร้างความแตกต่างด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดีกว่ามนุษย์มายกระดับกระบวนการทำงานที่มีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน (AI Transformation) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) การทำความสะอาดและกำจัดข้อมูลที่ไม่จำเป็น (Data Cleansing) และการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลพร้อมสำหรับการใช้งาน (Data Digitization) เพื่อช่วยวางกลไกของระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ภายในองค์กรให้มีความฉลาดและเฉียบคมมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องตอบโต้หรือสั่งงานจากมนุษย์ในทุกครั้งที่มีการทำงาน โดยเฉพาะกระบวนการทำงานที่มีรูปแบบเดิมซ้ำๆ มีความเฉพาะเจาะจง หรือมีการกำหนดขั้นตอนและตัวแปรต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน

“การแข่งขันในภาคธุรกิจทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการนำศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามายกระดับกระบวนการทำงานจะช่วยให้ธุรกิจสามารถทำความเข้าใจผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง นำมาซึ่งการวางกลยุทธ์และการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีความแม่นยำสูงภายใต้การใช้งบประมาณที่ลดลง อาทิ การตัดสินใจว่าจะจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้ากลุ่มใดจึงมีโอกาสปิดการขายได้มากที่สุด หรือหากมีลูกค้าที่คุณลักษณะแตกต่างกันแสดงความสนใจซื้อสินค้าในช่วงเวลาเดียวกัน พนักงานควรเลือกให้บริการลูกค้ารายใดก่อน นับเป็นการสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจเพื่อเอาชนะคู่แข่งในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน อีกทั้ง AI ยังสามารถประมวลผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานรูปแบบต่างๆ และคัดกรองเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับแต่ละแผนก เพื่อช่วยลดระยะเวลาการทำงานหรือพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ” นายพชร กล่าว

สำหรับองค์กรที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็น Data-Driven Organization ที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจและมีการวางผังโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและบริหารจัดการ Big Data นั้น ต้องเร่งเสริมศักยภาพด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร (AI Transformation) เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน โดยต้องดำเนินการ 5 ด้าน ดังนี้

1. วางกลยุทธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ชัดเจน (AI Strategy) และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Business Strategy) ซึ่งจะเป็นการกำหนดบทบาทว่าจะนำ AI เข้ามาปรับใช้กับกระบวนการทำงานใดที่จะสามารถสร้างมูลค่าได้มากที่สุด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว 

2. ออกแบบกรณีศึกษาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน (AI Use Case) โดยพิจารณาว่าองค์กรมีรูปแบบธุรกิจอย่างไร แหล่งรายได้มาจากที่ใด มีต้นทุนการดำเนินงานเท่าใด และข้อมูลที่ได้จากแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย AI ได้หรือไม่ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการริเริ่มกรณีศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ (Feasibility Assessment) ที่สามารถแก้ไขข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจได้จริง และเป็นช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ 

3. วางโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Infrastructure) เพื่อรองรับกระบวนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน เนื่องจากจะช่วยให้การบริหารจัดการและพัฒนากรอบการดำเนินงานเกี่ยวกับ AI ในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มหรือขยายระบบได้อย่างยืดหยุ่นในระยะยาว 

4. ปรับกระบวนการทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Operations) ด้วยการวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน AI ภายในองค์กรให้ชัดเจนและสรรหาบุคลากรเฉพาะทางเข้ามารับผิดชอบงาน เพื่อให้สามารถนำ AI ไปยกระดับการดำเนินงานได้จริง อาทิ การกำหนดหลักการด้านจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการใช้ AI บนพื้นฐานของ ธรรมาภิบาล (Data Governance) และการผสานการทำงานของฝ่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI – Data ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (MLOps) 

5. สร้างความตระหนักและปรับวัฒนธรรมองค์กร (AI Culture) เพื่อให้พนักงานเกิดทัศนคติว่าศาสตร์ด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะยกระดับกระบวนการทำงานให้มีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ทุกแผนกมีส่วนร่วมในการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย AI มาปรับใช้กับการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ ควบคู่กับการกระตุ้นให้พนักงานเร่งพัฒนาทักษะของตนเอง (Reskill - Upskill) เพื่อปรับบทบาทมาเป็นผู้กำหนดนโยบายและควบคุมฟังก์ชันต่าง ๆ ของ AI 

การทำ AI Transformation นั้นมีความซับซ้อนและจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรธุรกิจ Bluebik สามารถพิจารณาแนวทางเพื่อให้การทำ AI Transformation ให้ประสบความสำเร็จผ่านบริการ ดังนี้

 1. ออกแบบยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ในการนำปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจผ่านการศึกษารูปแบบธุรกิจของลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อมองหาโอกาสที่จะนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยสร้างแหล่งรายได้ใหม่ ๆ ให้กับองค์กร

2. ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Implementation) จนสำเร็จลุล่วง โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Data Infrastructure) ให้สามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการนำไปใช้งาน และสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Model) เพื่อให้เข้าใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะสามารถสร้างความได้เปรียบให้องค์กรอย่างไรในอนาคต

3. ปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรที่มีกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ชัดเจนแล้วสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ (Strategic Support) พร้อมทั้งดูแลและควบคุมการขับเคลื่อนแผนงานนั้นจนสำเร็จลุล่วง

“การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์จะช่วยให้องค์กรเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อาทิ แนวโน้มความสนใจของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในอนาคต โดยจากประสบการณ์ของบลูบิคที่ได้เข้าไปช่วยขับเคลื่อนแผนงานด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งระบบงานหน้าบ้าน (Front-office) และระบบงานหลังบ้าน (Back-office) พบว่าหลายองค์กรมีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 10 – 50% และสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ จนนำมาซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)  ที่ยอดเยี่ยม” นายพชร ทิ้งท้าย

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

SHARGE เปลี่ยนชื่อสู่ RÊVERSHARGER เบอร์ 1 EV Charger ที่รองรับผู้ใช้ 1.5 แสนรายทั่วประเทศ

SHARGE เปลี่ยนชื่อสู่ RÊVERSHARGER ตอกย้ำเบอร์ 1 ธุรกิจ EV Charger ครบวงจร ขยายสถานีชาร์จความเร็วสูงทั่วประเทศ รองรับผู้ใช้ 1.5 แสนราย ครองส่วนแบ่งตลาด 50%...

Responsive image

การ์ทเนอร์ชี้ CIO ต้องรักษาสมดุลระหว่าง “คำมั่นสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม” และ “ความเสี่ยงของ AI”

การ์ทเนอร์เผยประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ต้องสมดุลกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลที่เกิดตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจจากฮาร์ดแวร์ โมเดลการฝึกและการใช้พลังงาน...

Responsive image

Coral Collect จับมือกับ GMM Music เปิดตัว Coral Collect แอปฯ ของสะสมดิจิทัลพี่เบิร์ด

Coral เปิดตัวแอปฯ Coral Collect จับมือกับ GMM Music ส่ง ‘NFT Superfan Box Now & Forever Thongchai’ และ ของสะสมดิจิทัล MULTIBIRD NFT คอลเลคชัน NFT สุดพิเศษจากคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์...