DEPA แถลงผลความสำเร็จของโครงการ DIGITAL STARTUP พร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่ต่อไป | Techsauce

DEPA แถลงผลความสำเร็จของโครงการ DIGITAL STARTUP พร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) ภายใต้ชื่อ “Digital Startup” เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากร และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสายเลือดใหม่ สามารถสร้างสรรค์พัฒนา และนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจได้

DEPA (ดีป้า) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวนโยบายดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ โดยจัดเวทีนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพกว่า 500 ทีม ภายใต้กระบวนการคัดสรรที่เข้มข้นในการเฟ้นหาสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมระดับสากล 10 ทีมสุดท้าย เพื่อไปศึกษาดูงานพร้อมเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเริ่มจากการจัดกิจกรรมใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง สร้างเวทีและโอกาสให้แก่นักเรียน-นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ ผู้ประกอบการ รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสนำเอานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัลคอนเทนต์ ไปพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเร่งการพัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากล หรือ Accelerate Program เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เติบโตแบบก้าวประโดด และกิจกรรมส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดตั้ง Tech Startup Club ร่วมกับ 45 สถาบันทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาประเทศที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลา 15 เดือนที่ผ่านมา DEPA ได้เดินหน้าผลักดันโครงการ “Digital Startup” ในปี 2560 จนสัมฤทธิ์ผล สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 5,000 คนทั่วประเทศ เกิดไอเดียในการนำดิจิทัลไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 500 ผลงาน สร้างและผลักดันทีมสตาร์ทอัพที่มีผลงานและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีความพร้อมในเชิงพาณิชย์ สามารถต่อยอดเข้าสู่ ภาคธุรกิจและการลงทุนของภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 40 ทีม เปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดสากลให้กับสุดยอดสตาร์ทอัพไทย 10 ทีมสุดท้าย รวมถึงได้สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน จนเกิดระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ หรือ Startup Ecosystem ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ในปี 2561 และในอนาคต DEPA ยังคงจะเดินหน้าในการดำเนินการสร้างรากฐานของสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงเตรียมมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ทั้งในด้านการตลาดและการลงทุนเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและสร้างความแข็งแกร่งให้สตาร์ทอัพไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์และส่งเสริมการดำเนินการระหว่างกัน ร่วมกันพัฒนาและสร้างขีดความสามารถของสตาร์ทอัพไทยให้สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคสังคม รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดให้กับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยผลการดำเนินงานโครงการ Digital Startup ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Digital Startup: Dare to Dream with Extreme Passion” เพื่อประกาศความสำเร็จของโครงการในปีนี้ และสานต่อการส่งเสริม Digital Startup ในปีถัดไป โดยได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล และ นายธนพงษ์ ณ ระนอง นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน มาร่วมแบ่งปันมุมมองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการร่วมทุน และการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวไกลในตลาดโลก พร้อมการเสวนาร่วมกันของตัวแทนสตาร์ทอัพทั้ง 10 ทีม ที่ถ่ายทอดประสบการณ์จากการได้ไปศึกษาดูงานที่ซิลิคอนวัลเลย์ เมืองแห่งขุมทรัพย์ทางด้านไอที และประเทศชั้นนำในเอเชียอย่างประเทศเกาหลีใต้ และสิงคโปร์ เป็นเวลากว่า 20 วัน ในจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 7 อาคารเคเอ็กซ์ กรุงเทพมหานคร

“โจทย์ของโครงการนี้คือทำให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ และเร่งปลูกฝังทัศนคติของผู้ประกอบการดิจิทัล  โดยเริ่มตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพราะเด็กในวัยนี้มีต้นทุน ในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ น้อยกว่าคนที่ทำงานแล้ว และยังสามารถสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนได้ แต่ข้อจำกัดที่พบคือ ความหลากหลาย หรือประสบการณ์ในการเผชิญกับปัญหายังน้อย ซึ่ง “Tech Startup Club” นั้นได้นำไปสู่การใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา จากการที่มีวิทยากรมาแชร์ความรู้และประสบการณ์ ให้ฟัง โดยเฉพาะความรู้ที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการผลักดัน ให้เกิดโอกาสในการทำธุรกิจจริง ซึ่ง Accelerate Program ก็เช่นกัน แต่จัดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้น สิ่งที่คาดว่าจะเกิดคือ เราจะพยายามมุ่งมั่นผลักดันต่อไป เพราะไอเดียของธุรกิจดิจิทัลมันไม่มีกำแพงกั้น ธุรกิจในต่างประเทศสามารถเข้ามาในไทยได้รวดเร็ว เราเลยต้องสร้างเองไปด้วย แต่กิจกรรมที่ทางโครงการได้ไปศึกษางานสตาร์ทอัพระดับโลก คือการเอาตัวเองไปฝังไว้ในระบบนิเวศน์จริงๆ ของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ มีโอกาสได้เข้าเรียนจริงๆ ได้เรียนรู้ Process ได้ทำจริง และเข้าใจที่มาที่ไป DEPA เป็นกองเสบียง ที่ทำเสบียงเตรียมเอาไว้ สามารถหยิบไปใช้ได้เลยใครพร้อมก็มาหยิบเสบียงของตัวเอง และไปต่อเองได้ มีทั้ง เสบียงเล็ก กลาง ใหญ่ ตามStage ของธุรกิจ ซึ่งแน่นอนว่ามีจำกัด ซึ่งการทำแบบนี้ เราไม่ต้องรอให้ทุกคนพร้อม ใครมาก่อนพร้อมก่อน ได้ก่อน สำหรับ DEPA เองในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เราก็ได้เตรียมการสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ตอัพผ่านมาตรการต่าง ๆ ในรูปแบบการให้เงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ กล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) ภายใต้ชื่อ “Digital Startup” และข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.digistartup.net หรือที่ www.depa.or.th

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos Health นำระบบ AI เข้ามาให้บริการคัดกรองอาการผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos นำเทคโนโลยี AI คัดกรองอาการป่วย มาให้บริการผ่าน Line OA ยกระะดับการเข้าถึงบริการการแพทย์แบบไร้รอยต่อ และเพิ่มความสะดวกในการดูแลคนไข้ ตลอด 24 ชั่วโมง...

Responsive image

NTT DATA เปิดตัว Tsuzumi บน Microsoft Azure ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ รุกตลาดบริการสร้างโมเดล AI

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอที ประกาศเปิดตัว Tsuzumi บนบริการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ MaaS ของ Microsoft Azure มุ่งสร้างโซลูชันทางเทคโนโลย...

Responsive image

ETDA ลุยจัด SMEs Day ในพื้นที่ ‘EEC- ภาคใต้’ หนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัล

ETDA จัดกิจกรรม SMEs Day ภายใต้โครงการ “SMEs GROWTH : พลิก SMEs ไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ชวนพาร์ทเนอร์ภาครัฐ-เอกชน ลงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ EEC และ ภาคใต้ ลุยยกระดับศักยภาพ...