Microsoft ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการเรียนออนไลน์ขยายโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ | Techsauce

Microsoft ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการเรียนออนไลน์ขยายโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชนร่วมเปิดตัวแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ DEEP (Digital Education Excellence Platform) รวบรวมหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้เป็นองค์ความรู้ของประเทศ ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาภาคการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยไมโครซอฟท์ได้รับเกียรติในการจัดสรรเนื้อหาและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์บน Microsoft Office 365 สำหรับการศึกษา เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษากว่า 10 ล้านคน 

คุณปวิช ใจชื่น รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจภาครัฐ ภาคการศึกษา และการสาธารณสุข บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การเกิดโควิด-19 ก่อให้เกิดการกระตุ้นที่จะนำดิจิทัลเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในทุกวงการอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงภาคการศึกษาด้วย ในส่วนของกระบวนการนำดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ทางด้านการศึกษานั้น เรามองใน 4 มิติ คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือผู้เรียน การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการดำเนินงาน การเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร และการเสริมเนื้อหาใหม่ๆ ให้กับการเรียนรู้ ซึ่งเมื่อระบบถูกเร่งให้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างต้องเดินหน้าผ่านระบบดิจิทัล  ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกันไปตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร อาจารย์ นักเรียน ระบบและหลักสูตรต่างๆ จนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านไอที เพื่อให้ระบบการศึกษามีความต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์และทั่วถึง และเมื่อเราต้องเดินหน้าต่อ การศึกษาแบบผสมผสานหรือไฮบริดนั้น จะเข้ามาสอดรับกับแนวทางต่อจากนี้ได้เป็นอย่างดี” 

“ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ของกระทรวงศึกษาจะเป็นรากฐานที่ดีให้กับการศึกษาไทยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคต ด้วยเป้าหมายที่ไม่เพียงแต่จะสร้างวิถีใหม่ของการศึกษาแต่ยังสามารถดำรงเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั่วประเทศ ทั้งยังเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทิศทางที่ถูกต้องตามที่กำหนด ซึ่งในระหว่างช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ โรงเรียนและระบบการศึกษาคงต้องมุ่งแสวงหาวิธีที่ดีที่สุด เพื่อก้าวข้ามความท้าทายในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าเมื่อศาสตร์แห่งการสอนจากอาจารย์มาจับคู่กับเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนเฉพาะเพื่อการศึกษาแบบผสมผสาน จะสามารถเข้ามาขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาอันเป็นเลิศ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเติมเต็มประสบการณ์ด้านการศึกษาให้แก่ครูและนักเรียนได้ดีที่สุด” นายปวิชกล่าวเสริม

คุณเอเดน แม็คคาร์ธี หัวหน้านักออกแบบโซลูชั่นเพื่อการศึกษาระดับโลก ไมโครซอฟท์ กล่าวว่า “การปฎิรูปด้วยดิจิทัล คือ การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ ผู้คน ข้อมูล การยืนยันตัวตน และกระบวนการ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ดูแลหลักสูตรการศึกษาได้รับประโยชน์จากดิจิทัล และสามารถนำมาปรับใช้กับนวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งหมดนี้การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการหาวิถีใหม่แห่งการศึกษาและการนำมาปรับใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็น ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยในครั้งนี้ ทั้งยังพร้อมด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงในการปฏิรูปการศึกษาด้วยดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกแห่งวงการการศึกษาต่อไปในอนาคต ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความเป็นผู้นำ เทคโนโลยี ประสบการณ์ และกำลังคน เข้ามาช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนแนวทางใหม่ด้านการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไปได้” 

จากปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในโลกศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลเร็วขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการผนึกกำลังร่วมมือกับทั้งภาคเอกชนและภาคสังคมในการ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพื่อสร้างกลไลขับเคลื่อนการศึกษาปฏิรูปสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริงและยั่งยืน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและครูกว่า 10 ล้านคนของประเทศสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพ และมีทางเลือกที่หลากหลายในการเรียนรู้ ให้ทั้ง “ครูเก่ง นักเรียนเก่ง” เพื่อสร้างทุนมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก

คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “DEEP ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างความเท่าเทียมของระบบการศึกษา สร้างความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรต่างๆ รองรับ โดยผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อเรียนตามสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาได้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน คุณครู และผู้บริหารสถานศึกษา ที่สำคัญจะเป็นการตอบโจทย์สมรรถนะของบุคลากรที่ภาคเอกชนหรือตลาดต้องการ โดยประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนเพื่อการเพิ่มทักษะของตนเอง (Re-skill) ได้เช่นกัน เพราะ DEEP เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

“เราต้องการสร้างทุนมนุษย์ ดังนั้น การศึกษามีเป้าหมายสำคัญในการที่จะสร้างให้คนไทยทุกคนประสบความสำเร็จในอาชีพที่เขาต้องการ ถ้าหากเราสามารถทำแบบนี้ได้ เราก็จะมีคนที่มีความสามารถทั่วทั้งประเทศ เราต้องมาร่วมกันสร้างการศึกษายกกำลังสอง การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศในแบบฉบับของแต่ละคน เพราะถือว่าอนาคตของเด็กไทย คืออนาคตของประเทศชาติ” นายณัฏฐพลกล่าวสรุป

ไมโครซอฟท์มีความมุ่งมั่นในการเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรในโลกใบนี้ให้ประสบผลสำเร็จที่ดีกว่า ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วย เพื่อช่วยยกระดับและร่วมปฏิรูปการศึกษาตามแผนงานของประเทศในการขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ช่วยให้ระบบการศึกษามีความคล่องตัว ให้ครูอาจารย์ได้ใช้เวลาทุ่มเทอยู่กับลูกศิษย์มากกว่างานเอกสาร เพื่อปรับตัวทันบริบทในทศวรรษที่ 21 โดยไมโครซอฟท์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ DEEP ด้วยการให้บริการแพลตฟอร์มและหลักสูตรการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือกับผู้พัฒนาเนื้อหาที่สร้างประโยชน์แก่ภาคการศึกษาไทย เพื่อมอบทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่บุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยกว่า 10 ล้านคน 

ไมโครซอฟท์ยังได้สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center หรือ HCEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านอาชีพ อุตสาหกรรม และธุรกิจ โดยไมโครซอฟท์ได้ใช้แพลตฟอร์ม Microsoft 365 และ Microsoft Teams ในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ผ่านความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะความรู้ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับโลกแก่อาจารย์ 400,000 คน 

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังได้ร่วมมือกับวิทยาลัยพณิชยการบางนาในการนำร่องโครงการ ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันแก่อาจารย์ (Train-the-trainer) ในรูปแบบของ Microsoft Innovative Expert (MIE)  เพื่ออาจารย์จะสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ โดยมีเป้าหมายครอบคลุมนักเรียนอาชีวะจำนวนกว่า 1,000,000 คน ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษาอาชีวะแล้ว ยังช่วยตอบโจทย์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศในการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S Curve) และการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ทั้งนี้ มีอาจารย์กว่า 100,000 คนได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา 

RELATED ARTICLE

Responsive image

MIND AI เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ที่อาศัยหลักการหาเหตุผล (Reasoning) และนำตรรกะของผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขปัญหา

MIND AI เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่อาศัยหลักการหาเหตุผล (Reasoning) และนำตรรกะของผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการแก้ไขปัญหา...

Responsive image

YDM เผย 4 อุปสรรค ที่นักการตลาด-แบรนด์ต้องเผชิญ พร้อมชู 4กลยุทธ์ สร้างโอกาสบนตลาดใหม่ ตั้งเป้าโต 1 พันลบ. IPO ปี 67

YDM เผย 4 อุปสรรค ที่นักการตลาดและแบรนด์ต้องเผชิญ พร้อมชู 4กลยุทธ์ สร้างโอกาสบนตลาดใหม่ ตั้งเป้าโต 1,000 ล้านบาท พร้อม IPO ปี 67 เล็งเปิดตัว MarTech ใหม่ DFinery พร้อมเตรียมเข้าซื้...

Responsive image

Skooldio ติดโผ Startup เติบโตสูงระดับเอเชียแปซิฟิก พร้อมเข้าชิง Global Startup Awards 2023

Skooldio ผู้ให้บริการด้านทักษะดิจิทัล หรือ Digital Skills สำหรับวัยทำงาน ในเครือ LEARN Corporation ติดอันดับ High-Growth Companies Asia-Pacific 2023 หรือรายชื่อบริษัทที่มีการเติบโต...