สลิงชอท จับมือผู้กำกับร้อยล้าน สร้างหนัง “Storytelling The Movie” | Techsauce

สลิงชอท จับมือผู้กำกับร้อยล้าน สร้างหนัง “Storytelling The Movie”

สลิงชอท จับมือผู้กํากับร้อยล้าน สร้างหนัง “Storytelling The Movie” รับกระแสโควิด-19 ตอบโจทย์พฤติกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ รายแรกในไทย บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จํากัด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นําและองค์กร ร่วมมือกับ ยอร์ช ฤกษ์ชัย โปรดิว เซอร์มือโปรและผู้กํากับร้อยล้าน ปฏิวัติการเรียนรู้สู่หนังออนไลน์เปิดตัวหนังสั้น “Storytelling The Movie”  นวัตกรรมการเรียนรู้ Movie Learning รายแรกในไทย สอดรับกระเสการเรียนรู้รูปแบบใหม่

คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้ก่อตั้ง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จํากัด เปิดเผยว่า “สลิงชอท กรุ๊ป ในฐานะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นําและองค์กรอย่างยาวนานกว่า 16 ปี เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร  โดยเฉพาะมิติของการนํา “เทคโนโลยี” มาปรับใช้กับระบบการเรียนรู้มากขึ้น เพื่อเป็นโอกาสในช่วงวิกฤตการระบาดของ  COVID-19 ทําให้ภาคธุรกิจยังคงดําเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด และไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้อย่าง 

ง่ายดาย สลิงชอท กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นําและองค์กรแห่งแรกในประเทศไทยที่นําหลักสูตร “Storytelling for Leaders” (การเล่าเรื่องอย่างผู้นํา) เข้ามาพัฒนาผู้บริหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับการตอบรับและ ประสบความสําเร็จอย่างมาก และพบว่าการนําวิธีการเล่าเรื่องอย่างผู้นํามาปรับใช้ในองค์กรได้รับความสนใจจากผู้นํา องค์กรที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจผ่านเรื่องเล่า 

จุดนี้จึงเป็นความท้าทายให้ สลิงชอท กรุ๊ป คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการ เรียนรู้แนวใหม่ภายใต้รูปแบบของหนังที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ หรือ “Movie Learning” ซึ่งสอดรับกับเทรนด์ใหม่ที่ผู้คน ชอบการเรียนรู้ผ่านหนังมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยได้รับเกียรติจากโปรดิวเซอร์มือโปรและผู้กํากับหนังร้อยล้าน  ยอร์ช ฤกษ์ชัย มาร่วมสร้างผลงานหนังเพื9อการเรียนรู้การันตีด้วยผลงานกํากับหนังชื่อดังมากกว่า 10 เรื่อง อาทิ พยัคฆ์ ร้ายส่ายหน้า สุดเขตเสลดเป็ด ไบค์แมน ศักรินทร์ ตูดหมึก และอีเรียมซิ่ง เป็นต้น  

“หนัง “Storytelling The Movie” จัดทําขึ้นทั้งหมด 9 ตอน ตอนละ 4-5 นาที ถือเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ใน การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ ช่วยแก้ปัญหาการเรียนแบบเดิมที่น่าเบื่อ มุ่งเน้นการสื่อเนื้อหาของหลักสูตรให้ผู้เรียนเข้าถึง และเข้าใจได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของการทํางาน แต่แอบแฝงแง่คิดและวิธีการแก้ไข ปัญหาของผู้นําระดับองค์กรเข้าไปในนั้น ซึ่งสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการชมหนัง “Storytelling The Movie” คือ การกระตุ้น ให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะด้านขบวนการคิด การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ปัญหา การทํางานเป็นทีม ทัศนคติ ในการทํางาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์จริงที่เกิดขี้นในองค์กร หลักสูตรนี้จึงถือว่ามีความสําคัญใน การต่อยอดการทํางานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไวรัส COVID-19 จะส่งผลกระทบ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของผู้คนบนโลกนี้แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งได้สร้างอัตราเร่งใน การปฏิรูป “วงการการเรียนรู้” ทั9วโลกครั้งใหญ่เช่นกัน สําหรับ สลิงชอท กรุ๊ป จะยังคงค้นหาหลักสูตรและเครื่องมือที่ทันยุค สมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นําไทยให้ก้าวไกลสู่สากล เพื่อประเทศไทยและเพื่อสังคมโลกของเรา” 

ด้าน คุณฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ (ยอร์ช) ผู้กํากับหนังร้อยล้าน เปิดเผยว่า “หนัง นับเป็นสื่อที่สําคัญและมี อิทธิพลอย่างยิ่งในการเข้าถึงผู้คนจํานวนมากอย่างรวดเร็ว สามารถถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความบันเทิงสนุกตื่นเต้น ทั้งสาระ ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจได้ในขณะเดียวกัน และยังเป็นสื่อที่นําเสนอภาพรวมของสินค้าและบริการต่าง ๆ ช่วยต่อ ยอดธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ดังที่ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และอินเดีย ที่ใช้หนังเป็นตัวนําในการ เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม สินค้าและบริการของประเทศเข้ามาสู่บ้านเราโดยค่อยๆ ซึมซับเข้าไปอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ  เช่นเดียวกันกับ Storytelling The Movie ที่ถ่ายทอดในรูปแบบของหนังสั้นเพื่อการเรียนรู้ ถือเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งของหนังไทยในการสร้างสรรค์ไอเดียจนตกผลึกเป็นหนังเรื่องนี้โดยเนื้อหาสาระของเรื่องจะสะท้อนผ่านเรื่องราวของตัวละครที่ ใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตจริงในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องให้คนดูรู้สึกคล้อยตาม รู้สึกสนุกและได้รับความรู้ไปโดยไม่รู้สึก ว่าถูกยัดเยียดจนเกินไป ถือเป็นการนําเอาศาสตร์และศิลป์ มารวมกันได้อย่างลงตัว นี่จึงเป็นที่มาของแนวคิดของการเรียนรู้ แบบ Movie Learning ที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองค์กรในประเทศไทยต่อไป” 

ด้าน คุณสุกฤษฎปัญจพันธ์พงศ์  ผู้อํานวยการ – การตลาดและดิจิทัลโซลูชั่น บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป  จํากัด กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลวิจัยการเรียนรู้หลังเกิดโรคระบาดโควิด-19 ว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 นั้น ส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตในทุกภาคส่วน จากข้อมูลวิจัยการเรียนรู้ หลังโรค COVID-19 พบว่ามีนักเรียนนักศึกษากว่า 1.6 พันล้านคนทั่วโลก เรียนออนไลน์แทนการไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ธุรกิจ องค์กรทั่วโลกกว่า 88% ให้พนักงาน Work From Home และยังพบอีกว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี9ยมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน กับการดู Content Streaming ต่างๆ บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ จากสถิติดังกล่าวทําให้การเรียนรู้ ในยุคที่เรียกว่า New  Normal นี้จําเป็นต้องก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิทัล และตระหนักถึงวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ รูปแบบใหม่ให้ เหมาะกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น”  


RELATED ARTICLE

Responsive image

Deloitte เผยผลสำรวจ Global GenZ and Millennial Survey 2023 ชี้คนรุ่นใหม่ไทยกังวลเรื่องค่าครองชีพมากที่สุด

Deloitte เผยผลสำรวจ Global GenZ and Millennial Survey 2023 ชี้คนรุ่นใหม่ไทยกังวลเรื่องค่าครองชีพมากที่สุด...

Responsive image

Thailand Influencer Awards 2023 รางวัลอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี ใครคว้ารางวัลอะไรบ้าง

Thailand Influencer Awards 2023 (TIA) งานประกาศรางวัลอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี ที่เปิดพื้นที่ให้แฟนๆ ได้พบปะอินฟลูเอนเซอร์คนโปรด มีใครคว้ารางวัลอะไรบ้าง...

Responsive image

ลงทุนอย่างยั่งยืน ให้ Startup ไทยเติบโตอีกครั้งกับ Krungsri Finnovate

Krungsri Finnovate ส่งเสริม Digital Economy ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME และStartup ไทย ได้สร้างการเติบโตของธุรกิจบนเวทีโลก...