Social Value International จัดงานสัมมนาออนไลน์ Social Value Matters 2021 มุ่งสร้างคุณค่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สังคม | Techsauce

Social Value International จัดงานสัมมนาออนไลน์ Social Value Matters 2021 มุ่งสร้างคุณค่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สังคม

Social Value International และ Social Value Thailand ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือในการสร้างโลกให้ยั่งยืนในงานสัมมนาออนไลน์ระดับโลก ครั้งที่ 7 ภายใต้ชื่อ Social Value Matters 2021 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2564 ภายในงานจะมีการอัปเดตเทรนด์ที่จะนำธุรกิจเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถรับชมได้ทั้งในรูปแบบของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Social Value Matters 2021

Social Value Matters 2021 มีจุดประสงค์ในการสร้างคุณค่าทางสังคม นำเสนอการนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ยั่งยืน (Leading our Transition to a Sustainable World) จากสถานการณ์ความผันผวนและความไม่แน่นอนของโลก โดยการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ COVID-19 และสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า ทั่วโลกสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วต่อความท้าทายในทุกมิติทั้งจากเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ทุกท่านต้องเผชิญ เพื่อหารือถึงหนทางไปที่จะนำสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน 

นางสาวสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ (Social Value Thailand) และบีคอร์ป ไทยแลนด์ (B Corp Thailand) กล่าวว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอนของโลก ที่ส่งผลกระทบเด่นชัดขึ้น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม รวมถึงมหันตภัยโควิด-19 และอีกหลายความท้าทายความยั่งยืน ทำให้ผู้นำองค์กรโลก ผู้นำการขับเคลื่อนสังคมในทุกประเทศ มีความตื่นตัวหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างคุณค่าให้สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยมีความพยายามจะประเมินผลกระทบ ความคุ้มค่าและผลลัพธ์ของการดำเนินงานทางด้านสังคม เช่นเดียวกับเรื่องเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามปัจจุบันเรื่องการสร้างคุณค่าทางสังคมยังเป็นเรื่องใหม่ และยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการสร้างคุณค่าให้สังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน Social Value Matter 2021 จึงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม

ภายใต้ธีม " Leading our Transition to a Sustainable World "

หัวใจสำคัญของการประชุม Social Value Matter 2021 ในปีนี้จะเน้นหนักไปที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทต่างๆ ที่ต้องการผู้นำ และบุคลากรที่มีศักยภาพ ที่มีความรู้ความเข้าใจมิติความยั่งยืน มีเครื่องมือที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในการที่จะนำองค์กร ธุรกิจ หรือชุมชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ของโลก ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 30 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึง 17 เป้าหมายความยั่งยืนโลก SDGs โดยผู้เข้าร่วมประชุม ยังจะได้เรียนรู้ชุดเครื่องมือ กรณีศึกษา บทเรียนการประเมิน และการบริหารจัดการผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ( Social Value Accounting/ Impact Measurement/ Impact development) บนพื้นฐานความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ตลอดจนได้รู้จักเครือข่าย ในการทำงานขับเคลื่อนสังคมและความยั่งยืนใหม่ๆ

ด้าน ดรอดัม ริชาร์ด ผู้อำนวยการส่วนบริหารผลกระทบ Social Value International กล่าวว่า ความท้าทายของโลกที่เกิดขึ้น อาจทำให้หลายคนกลัว และกังวล แต่อยากให้ทุกคนหันกลับมาพิจารณาว่า เราก็สามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ และเราคงจะต้องผนึกกำลังร่วมมือกัน เริ่มจากทบทวนวันนี้องค์กรของคุณ ทำได้ดีแล้วหรือยัง คุณได้ช่วยให้องค์กรตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมได้ดีหรือยัง คุณมีข้อมูลที่ดีเพียงพอที่จะช่วยนำองค์กรไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าหรือไม่ และนี่คือความท้าทาย ที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเข้มข้นในการประชุมครั้งนี้

รายละเอียดภายในงาน Social Value Matters 2021

Social Value Matters 2021

ซึ่งในงานจะมีเหล่าผู้นำในการขับเคลื่อนและสร้างคุณค่าให้กับสังคม บุคลากรผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ทั้งในไทย เอเชีย และสากลเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับ Professional: CEO, Managers, Directors, Vice Presidents, Executives ในหลากหลายหน่วยงาน:

  • ฝ่ายความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

  • ฝ่ายการตลาด, การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และลูกค้าสัมพันธ์

  • ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และนโยบาย

  • ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เช่น นวัตกรรม, เทคโนโลยี, พลังงานทดแทน เป็นต้น

  • ฝ่ายการเงินและฝ่ายกฎหมาย

  • ภาคการศึกษาและสถาบันส่งเสริมมาตรฐานการประเมินผล

  • หน่วยงานพัฒนาชุมชนและสังคม

ภายในมีงานมีพันธมิตรอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ร่วมจัดงานและทำงานร่วมกัน เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และภาคีเครือข่ายอีกมากมาย พร้อมทั้งเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกว่า 45 ประเทศ ร่วมกันจัดงานประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างคุณค่าให้สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สิ่งที่น่าสนใจภายในงาน Social Value Matters 2021

1. ผู้เข้าร่วมจะได้พบและฟัง นโยบายแนวโน้มทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศต่างๆ ในระดับสากล

2. การแลกเปลี่ยนเครือข่าย ประสบการณ์ และผลลัพธ์ทางสังคม ได้ทราบถึงการประเมินผลลัพธ์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาผลประโยชน์ หรือลดผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดการสื่อสารขยายผลในวงกว้าง

3. การจัดการอบรมถึงเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติ (Workshop/Training) ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการดำเนินงาน และประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและความเท่าเทียมทางสังคม

4. เกิดการเชื่อมโยงการทำงานในการรขับเคลื่อนและพัฒนาให้คุณค่าร่วมทางสังคมร่วมกัน ในระดับสากล

พิเศษสำหรับเครือข่าย Techsauce ที่พร้อมเข้าร่วมขับเคลื่อนสังคม พร้อมที่จะผลักดันเรื่องสังคมให้เป็นสำคัญ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  กับราคาตั๋วเพียง 999 บาท (จากราคาเต็ม 3,199 บาท) ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ ผ่าน CODE: CUST2021

สนใจซื้อตั๋วได้ที่นี่: https://www.eventpop.me/e/11170/social-value-matters-2021

รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ผ่าน SVM Talk Series ซึ่งจัด Live สด ทุกวัน เวลา 16.00น. -17.00น. ผ่านเพจ Social Value matters 2021  

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เตรียมพบกับงานสัมมนา Social Value thailand Forum 2024 เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานสัมมนาเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม Accelerating Education and Partnership for the SDGs...

Responsive image

เปิดตัวโครงการนำร่อง "กำแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ Wall of Sharing, Ooca และ สปสช.

โครงการนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตสำหรับเยาวชน 2,500 คนในกรุงเทพฯ ด้วยบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ฟรี และยังลดภาระในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต โดยที่เยาวชนจะได้รับก...

Responsive image

“Brother" ยกระดับมาตรฐานบริการรอบด้าน มุ่งสร้างความพึงพอใจลูกค้าพร้อมตั้งเป้าโต 6%

Brother พร้อมต่อยอดความสำเร็จจากปี 2566 มุ่งตอบโจทย์โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ยกระดับงานให้บริการสู่มาตรฐานขั้นสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด พร้อมเสริมแกร่งฐานลูกค้ากลุ่...