ttb มุ่งมั่นเป็นผู้นำสนับสนุนลูกค้าธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน เสริมองค์ความรู้ พร้อมเครื่องมือตอบโจทย์การดูแลพนักงานอย่างครบวงจร | Techsauce

ttb มุ่งมั่นเป็นผู้นำสนับสนุนลูกค้าธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน เสริมองค์ความรู้ พร้อมเครื่องมือตอบโจทย์การดูแลพนักงานอย่างครบวงจร

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน จัดสัมมนาเสริมความรู้ให้ลูกค้าธุรกิจ เทคนิคการบริหารจัดการบุคลากร เพื่อพลิกโฉมองค์กรสู่ความยั่งยืนด้านทรัพยากรบุคคล เตรียมพร้อมเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจได้ในระยะยาว โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนเครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถบริหารจัดการเงินเดือน และดูแลสวัสดิการพนักงานได้แบบครบวงจร

นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี กล่าวว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจตามวิถีความยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดสัมมนา  “ลงทุน เพื่อความยั่งยืน เริ่มต้นจากการสร้างคน” เสริมองค์ความรู้ให้กับลูกค้าธุรกิจ ผ่านกูรูมากประสบการณ์ มีเนื้อหาครอบคลุม 3 ด้าน ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืน (Sustainability)  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง รวมถึงแนวทางการดูแลพนักงานด้วยเครื่องมือที่ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจร

 

นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ กรรมการบริหาร ฝ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainability กล่าวว่า ความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญและปรับตัวเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นที่การตอบสนองต่อ “ความคาดหวัง” จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในอดีตการประกอบธุรกิจเน้นเรื่องการทำกำไรให้ได้สูงสุด (Maximize Profit) แต่ปัจจุบันธุรกิจจะยั่งยืนได้ ต้องเติบโตอย่างสมดุลใน 3 มิติ ภายใต้แนวคิด Triple Bottom Line ได้แก่ Profit การสร้างความสมดุลในเรื่องกำไรที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์และต้นทุนด้วย  Planet เจ้าของธุรกิจต้องมองว่าธุรกิจของตัวเองส่งผลกระทบต่อโลก ประเทศ และสังคมอย่างไร รวมทั้งมิติเรื่องสังคมหรือ People ที่มีต่อผู้คนรอบข้าง แรงงาน และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับตัวและนำมาดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต

ด้าน ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ประธานและที่ปรึกษา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย กูรูด้าน HR กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันถือว่าเป็น “ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด” ของการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในเรื่องการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นการลาออกระลอกใหญ่ (The Great Resignation) โดยตัวเลขการลาออกของพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 12.1% โดย 2.6% เป็นการเลิกจ้างโดยไม่สมัครใจ ส่วนพนักงานที่ยังอยู่กว่า 4.4% ก็ประสบภาวะหมดไฟหมดพลังในการทำงาน ไม่รู้สึกผูกพันและไม่ทุ่มเทให้กับองค์กรเหมือนแต่ก่อน และอีกความท้าทายคือ เป็นยุคที่มีคนรุ่น Gen Z เข้ามาในตลาดแรงงานจำนวนมาก การจะทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงานร่วมกัน บนพื้นฐานความแตกต่างและความหลากหลายจึงเป็นเรื่องที่ยาก ทุกวันนี้โลกของการบริหารคนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ผู้บริหารต้องใช้ “การบริหารคน” เพื่อเปลี่ยนเกม และสร้างอิมแพคให้กับธุรกิจ โดยสร้างระบบนิเวศในการทำงานให้เป็น Joyful Organization ดึงดูดให้คนอยากมาทำงานด้วย และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่นำไปสู่ความยั่งยืน

ขณะที่ นางกนกพร จูฑา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าธุรกรรมทางการเงิน ภายในประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า การสร้างความยั่งยืนเริ่มต้นที่ “การดูแลคน” ซึ่งเป็นเสาหลักขององค์กร เพราะหัวใจของการพัฒนาธุรกิจคือ “คน” หากขาดคนเก่ง คนมีความสามารถ คนมีใจที่พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าไปกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก็ยากที่ธุรกิจจะไปได้ไกล ซึ่งการขึ้นเงินเดือนสู้กับคู่แข่ง ไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืน แต่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในองค์กรจะช่วยสร้างความสุข ความมั่นคงในการทำงาน และสร้าง ความรู้สึกผูกพันรักองค์กรให้เกิดขึ้นได้ แต่ความท้าทายที่เจ้าของธุรกิจต้องเผชิญคือ “ต้นทุน” ที่ตามมา คือ การให้บริการสวัสดิการกลุ่มในราคาที่เหมาะสม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเป็นรายปี ซึ่งต้นทุนดังกล่าว โดยทั่วไปสูงถึง 15-20% ของค่าจ้าง ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ขององค์กร อีกทั้งการที่จะมีระบบบริหารงานบุคคลที่ดีมาใช้ เป็นการลงทุนที่สูงและต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

“ทีเอ็มบีธนชาต ได้พัฒนา เครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถบริหารจัดการเงินเดือน และดูแลสวัสดิการพนักงานได้แบบครบวงจร ทีทีบี เพย์โรลพลัส (ttb payroll plus) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กรอย่างแข็งแรงและยั่งยืน” นางกนกพร กล่าวปิดท้าย

สำหรับลูกค้าธุรกิจ ที่สนใจผลิตภัณฑ์และบริการด้านบริการจ่ายเงินเดือน และดูแลสวัสดิการพนักงาน ทีทีบี เพย์โรลพลัส (ttb payroll plus) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน (หากท่านเป็นลูกค้าธุรกิจของ ทีทีบี) หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08:00 – 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

สัมผัส 9 อัตลักษณ์ ‘ดุสิตธานี’ พร้อมให้โลกยลโฉม ณ Dusit Central Park

โรงแรมดุสิตธานี (Dusit Thani) สถานที่แห่งความทรงจำ และความประทับใจนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ชื่อนี้ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันดีงาม สถานที่ที่ได้ต้อนรับ นักท่องเที่ยว บุค...

Responsive image

Prime Video ปรับโฉมใหม่ ยกระดับประสบการณ์สตรีมมิ่งให้ตรงใจคนดู พร้อมดึง LLM ช่วยสรุปเนื้อเรื่อง

สรุปการอัพเดทที่จะเกิดขึ้นบน Prime Video ในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคอนเทนต์ต้องการรับชมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้น ใช้เวลารับชมเนื้อหามากขึ้...

Responsive image

SCBX ประกาศผลกำไรสุทธิ ประจำไตรมาส 2 ของปี 2567 จำนวน 10,014 ล้านบาท

SCBX ประกาศผลกำไรสุทธิ ประจำไตรมาส 2 ของปี 2567 จำนวน 10,014 ล้านบาท สำหรับครึ่งแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 21,295 ล้านบาท ลดลง 6.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน...