บ้านปู ตั้งคณะกรรมการ ESG ตัวแทนบอร์ดเป็นเรดาร์ และทำงานร่วมกับผู้บริหาร พาองค์กรสู่เป้าหมายความยั่งยืน | Techsauce

บ้านปู ตั้งคณะกรรมการ ESG ตัวแทนบอร์ดเป็นเรดาร์ และทำงานร่วมกับผู้บริหาร พาองค์กรสู่เป้าหมายความยั่งยืน

บ้านปูในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดยืนที่จะส่งมอบ “Smarter Energy for Sustainability: อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน”

การดำเนินงานด้าน ESG เป็นสิ่งที่บ้านปูได้มีความตระหนักรู้และหยั่งรากลึกในองค์กรมายาวนาน และได้ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยล่าสุดได้จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณพิริยะ เข็มพล เป็นประธานประธานคณะกรรมการ ESG 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการด้านพลังงานแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้าถึงได้ และมีความชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สอดรับกับเทรนด์ 3Ds ของโลก (Decarbonization Decentralization และ Digitalization) สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแล เพื่อช่วยให้ภารกิจสู่การบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ความสำคัญของคณะกรรมการ ESG ต่อบ้านปู

ในปัจจุบัน การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากผลการดำเนินงานด้านการเงินจะมีความสำคัญแล้ว ธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้ขยายวงไปเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น ยังครอบคลุมถึงพนักงาน ภาครัฐ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม (ทั้งในและต่างประเทศ) ดังนั้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพราะล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงกัน กล่าวคือ ธุรกิจต้องอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน ซึ่งในปัจจุบันเรียกรวมๆ ว่าการดำเนินงานด้าน ESG ซึ่งเป็นเป้าหมายภายใต้แนวความคิดการสร้างความยั่งยืน (Sustainability)  

ทั้งนี้ การมีคณะกรรมการ ESG ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่จะมาช่วยกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง และจะทำงานร่วมกับผู้บริหารในการจัดการเรื่อง ESG ให้มีความชัดเจน เป็นกลาง และก่อประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 

หน้าที่และการดำเนินงานของคณะ ESG

คณะกรรมการ ESG จะคอยให้คำแนะนำในด้านกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง, พิจารณานโยบาย เป้าหมาย การดำเนินงาน และผลลัพธ์, ตรวจสอบและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG  และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย, ตลอดจนดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ESG ที่สำคัญออกสู่สาธารณะ, รวมถึงเสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ESG ซึ่งอาจส่งผลต่อการมีส่วนได้เสียของธุรกิจหรือการดำเนินงานองค์กร, รวมทั้งปฏิบัติหน้าอื่นๆ ร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ESG ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

จุดเด่นของคณะกรรมการ ESG

เป็นตัวแทนของบอร์ดบ้านปูที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นเรดาร์จับทิศทาง และร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่เหมาะสม 

เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถในหลายด้าน จึงสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นและมุมมองที่มีความเป็นกลางและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร 

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) 

บ้านปูมุ่งให้ความสำคัญในประเด็นที่สอดคล้องกับทิศทาง ESG และการประเมินความเสี่ยงระยะสั้นและระยะยาวของโลก โดยมีตัวอย่างการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม (E) 

บ้านปูสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ประกาศเป้าหมายระยะยาวด้าน ESG ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ทั้ง 7 ข้อ โดยมุ่งให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ 3 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ได้แก่

 • ข้อที่ 7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ (affordable and clean energy) โดยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 1.1 GW ภายในปี 2568

 • ข้อที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate action) โดยภายในปี 2568 จะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับการดำเนินธุรกิจตามปกติสำหรับธุรกิจเหมือง และร้อยละ 20 สำหรับธุรกิจไฟฟ้า 

 • ข้อที่ 15 ระบบนิเวศบนบก (life on land) ภายในปี 2568 บ้านปูกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุผลกระทบสุทธิเชิงบวกหลังสิ้นสุดการทำเหมือง สำหรับเหมืองที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (หลังสิ้นสุดการทำเหมืองจะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีกว่าก่อนเริ่มทำเหมือง)

 • บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทั้งการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานเชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้น และการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบสนองแนวโน้มและความต้องการพลังงานแห่งโลกอนาคต โดยบ้านปูได้วางเป้าหมายว่าภายในปี 2568 EBITDA มากกว่าร้อยละ 50 จะมาจากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการต่างๆ ได้แก่

โครงการ “ฐานผลิตแห่งอนาคต” (Pad of the future) ติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณก๊าซ และอุปกรณ์ดักจับคาร์บอนอัตโนมัติ และลดขนาดสาธารณูปโภครวมที่ปล่อยของเสียในพื้นที่ ในแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus) บริเวณฐานผลิต Trecoske North ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซ GHG ออกสู่ชั้นบรรยากาศ

การลดการปล่อย GHG ของโรงไฟฟ้า Zouping และโรงไฟฟ้า Luannan โดยติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของพัดลมที่ปล่องระบายความร้อนและที่เครื่องบดถ่านหิน
ทำให้สามารถลดรอบการหมุนได้ในช่วงเวลาที่กำลังการผลิตต่ำ ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน
ลดการปล่อยก๊าซ GHG ออกสู่ชั้นบรรยากาศ

การดำเนินโครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ซึ่งเป็นโครงการะยะยาวที่เหมืองในอินโดนีเซีย เป็นกิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ ITM เช่น การสำรวจ การศึกษาภาคสนาม และการรวบรวมพืชพันธุ์ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการวิจัยที่พัฒนาขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาอนุรักษ์พืชพันธุ์ในประเทศอินโดนีเซีย

การจัดตั้ง Decarbonization Project Working Group เพื่อศึกษาแนวทางการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของบริษัท 

ด้านสังคม (S) 

บ้านปูมุ่งสร้างและขยาย Social Impact ตั้งแต่ระดับภายในองค์กรจนถึงภายนอกองค์กร สังคม ตลอดจนประเทศชาติ (Inside to Outside)

บ้านปูมุ่งเน้นเรื่องการจัดการและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การทำงานชุมชนสัมพันธ์ และการพัฒนาชุมชน 

บ้านปูมีวัฒนธรรมองค์กร Banpu Heart ที่เชื่อมโยงและหลอมรวมพนักงานจากหลากหลายเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมใน 10 ประเทศที่บ้านปูดำเนินธุรกิจ และการดำเนินโครงการชุมชนสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน และโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ได้แก่

โครงการด้านชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนาชุมชน

 • งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชนรอบเหมืองในอินโดนีเซีย

 • งานพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน

 • งานชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทย่อยในออสเตรเลีย

 • การเตรียมแผนงานชุมชนสัมพันธ์สำหรับธุรกิจในเวียดนามและสหรัฐฯ

โครงการเพื่อสังคม

 • โครงการด้านการศึกษา : โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (BES) สนับสนุนให้มีครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาเข้ามาสอนในโรงเรียนทั้ง 6 แห่งในจังหวัดลำพูน ลำปาง และพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บ้านปูเคยดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครู พัฒนาการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้กับผู้เรียน รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 • โครงการ Banpu Champions for Change (BC4C) โดยความร่วมมือระหว่างบ้านปูกับ Change Fusion มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ต่อยอดไอเดียธุรกิจให้เติบโตทั้งในด้านรายได้และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 • โครงการ Power Green Camp (PWG) โดยความร่วมมือระหว่างบ้านปูและคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน

 • โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม โดยความร่วมมือระหว่างบ้านปูและคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนอาชีวศึกษาให้มีทักษะของนวัตกรรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการสร้างบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้

 • กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19  จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
  โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมถึงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 โดยปัจจุบันกองทุนฯ มีงบประมาณรวม
  1,000 ล้านบาท

ด้านการกำกับดูแลกิจการ (G)

 • บ้านปูมุ่งเน้นประเด็นการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน การดูแลจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดการ
  คู่ค้าและผู้รับเหมา การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Data Privacy & Cybersecurity)

 • การจัดตั้งทีมงาน Incident Management Team หรือ IMT ในการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต ทำให้การดูแลความปลอดภัยของพนักงานและการดำเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์
  โควิด-19 ที่ผ่านมาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 • การจัดตั้งหน่วยงาน Digital Center of Excellence (DCOE) เพื่อขับเคลื่อนบ้านปูให้พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิดแบบดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้อย่างชาญฉลาดทั่วทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับการทำงานรูปแบบใหม่
  ที่รวดเร็วและคล่องตัว "Agile Working" มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานในทุกส่วน

 • การจัดตั้งคณะกรรมการ ESG สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแล เพื่อช่วยให้ภารกิจสู่การบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนมีความชัดเจนและ
  เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

 • การยกระดับความรับผิดชอบด้าน ESG ใน Supply Chain โดยผนวกเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการคู่ค้า โดยได้ใช้ระบบ ESG Audit Performance ในกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและผู้รับเหมารายใหม่ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และคู่ค้าที่ร่วมงานกันอยู่ในปัจจุบัน ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี...

Responsive image

UK แบนโฆษณา Toyota ชี้ขับกระบะลุยน้ำ สร้างภาพจำ ทำลายสิ่งแวดล้อม

UK เอาจริง ! แบนโฆษณา Toyota รถกระบะขับลุยแม่น้ำ ชี้เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่บ่อนทำลายแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม แม้เป็นเพียงแค่โฆษณาก็ตาม...

Responsive image

RECO ก้าวสู่ปีที่ 10 เปิดตัว ‘RECO Collective’ โครงการบ่มเพาะดีไซเนอร์ ผลักดันวงการแฟชั่นสู่ความยั่งยืน

RECO ก้าวสู่ปีที่ 10 เปิดตัว ‘RECO Collective’ โครงการบ่มเพาะดีไซเนอร์ ผลักดันวงการแฟชั่นสู่ความยั่งยืน...