LATEST IN กรรมการบริษัท

ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากบอร์ด 'การบินไทย' แล้ว หลังดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 วัน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป...

บทบาทสำคัญของ ‘กรรมการบริษัท’ กับการพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าในช่วงวิกฤตที่สำคัญ

ในบทความนี้ Techsauce ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ในประเด็นบทบาทของการทำงานร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัท และ...

JOB