Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN กอบกาญจน์-วัฒนวรางกูร

Opportunities Made Possible: อนาคตเศรษฐกิจที่ยั่งยืนบนความร่วมมือในระดับภูมิภาค

บริบทของประเทศต่าง ๆ จะร่วมมือกันอย่างสอดประสานได้อย่างไร ? วิสัยทัศน์ของอนาคตที่ยั่งยืนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ? มาร่วมค้นหาคำตอบกันผ่าน Panel Discussion นี้...

บทเรียนตลอดชีวิต เป็นผู้นำอย่างไรให้คนรัก ?

บทเรียนตลอดชีวิต เป็นผู้นำอย่างไรให้คนรัก ? ถอดบทเรียนผู้นำหญิงอย่าง 'คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร' ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย และรองประธานก...