LATEST IN ประเทศจีน

จับตาดู Startup Ecosystem ระดับโลก เมื่อจีนกำลังเร่งขึ้นสวนทางสหรัฐและยุโรป

Startup เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงมาก แต่ก็ไม่เกินความสามารถหากอยากรู้แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยล่าสุด Startup Genome ได้นำเสนอรายงานข้อมูล Global Startup Ecosyste...

จีนและ WeChat เตรียมเปิดใช้บัตรประชาชนดิจิทัล ภายใน ม.ค. 2018

จีนเตรียมเปิดใช้ "บัตรประชาชนดิจิทัล" ผ่าน WeChat เริ่มทดลองที่ 'กวางโจว' เป็นที่แรก ใช้จริงทั่วประเทศจีนภายในเดือนมกราคม 2018......

JOB