LATEST IN มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดล สร้างสรรค์แอปพลิเคชัน เสียงยิ้ม และ ความจำ ความสุข สู้วิกฤต COVID-19

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะกายภาพบำบัด ได้จัดทำแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทางมือถือชื่อว่า "Smiley Sound" ฟัง "เสียงยิ้ม" ที่เป็นดนตรีและเสียงที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผ่อนคลาย หา...

นักวิจัย ม.มหิดล คิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยข้าวไทย

นักวิจัย ม.มหิดล คิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยวัตถุดิบจากข้าวไทยซึ่งโครงการวิจัยนี้เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิ...

JOB