LATEST IN Agriculture innovation

ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารและการเกษตร

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรเป็นภาคส่วนหลักของเศรษฐกิจไทย ในวันที่โลกกำลังต้องการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนี้ ประเทศไทยจึงถือว่ามีต้นทุนที่ดีที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในด้านนี้ได้ ...

JOB