Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ai-first

อนาคตของ ‘ระบบนิเวศ AI’ ใต้ปีก KBTG ในอีก 3 ปีข้างหน้า จากยุทธศาสตร์ ‘Human-first x AI-first Transformation’

เปิดเส้นทางที่ KBTG กำลังทรานสฟอร์มตัวเองสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีระดับภูมิภาคแบบเต็มตัว และปักหมุดจะเป็นองค์กรระดับโลกภายใน 3 ปี ผ่าน AI Ecosystem ที่วางรากฐานไว้อย่างรอบด้าน ภายใ...

ถ้าไม่มี Big Data องค์กรจะนำกลยุทธ์ AI First มาขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างไร ? ฟังคำแนะนำจาก Andrew Ng

ถ้าไม่มี Big Data องค์กรจะนำกลยุทธ์ AI First มาขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างไร ? บทความนี้ Techsauce ได้สรุปสัมภาษณ์ของ Andrew Ng ผู้ก่อตั้งทีม Google Brain ของ Google และ อดีต Chief Sc...