Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN aimpower

การสร้าง Data Team จากบริษัท Tech ระดับโลกไปจนถึง Startup

แนวทางการสร้าง Data Team และการทำงานเชิงเทคนิคในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง Support Structure จากองค์กรที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานและดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถมาร่วมงาน...

จะสร้าง Data Organization อย่างไร แชร์ประสบการณ์การทำงาน Data ในองค์กร E-commerce ระดับโลก

แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างทีม Data and Insight Analytics ไปจนถึงในส่วนของการ Optimization สำหรับกลุ่ม E–Commerce ว่ามีกระบวนการทำงานและมีโครงสร้างของทีมที่แตกต่างกันอย่า...