Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN thinking-machines

Audience’s Experience Sharing โครงการ AImpower โดยความร่วมมือของ Techsauce และ Thinking Machines เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างสมบูรณ์

โครงการ AImpower โดยความร่วมมือของ Techsauce และ Thinking Machines เปิดคอร์สเจาะลึกเกี่ยวกับ AI และ Data Science ปิดคอร์สไปเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2022 อย่างสมบูรณ์...

การสร้าง Data Team จากบริษัท Tech ระดับโลกไปจนถึง Startup

แนวทางการสร้าง Data Team และการทำงานเชิงเทคนิคในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง Support Structure จากองค์กรที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานและดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถมาร่วมงาน...

จะสร้าง Data Organization อย่างไร แชร์ประสบการณ์การทำงาน Data ในองค์กร E-commerce ระดับโลก

แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างทีม Data and Insight Analytics ไปจนถึงในส่วนของการ Optimization สำหรับกลุ่ม E–Commerce ว่ามีกระบวนการทำงานและมีโครงสร้างของทีมที่แตกต่างกันอย่า...

3 ขั้นตอนเริ่มต้นทำ Change Management เพื่อประยุกต์ใช้ AI ในองค์กร

การบริหารการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Management เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับองค์กร...

Leveraging Data to the Max

Data is gold if you know how to mine it. Find out how companies are leveraging the power of data to the max for greater opportunities....

เจาะเทรนด์ AI & Data ปี 2022 ความจำเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจ ที่ผู้บริหารองค์กรต้องใส่ใจ

โลกของการทำธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญท่ามกลางความไม่แน่นอนสูง ข้อมูล หรือ Data เป็นอีกสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันกา...