Audience’s Experience Sharing โครงการ AImpower โดยความร่วมมือของ Techsauce และ Thinking Machines เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างสมบูรณ์ | Techsauce

Audience’s Experience Sharing โครงการ AImpower โดยความร่วมมือของ Techsauce และ Thinking Machines เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างสมบูรณ์

โครงการ AImpower โดยความร่วมมือของ Techsauce และ Thinking Machines เปิดคอร์สเจาะลึกเกี่ยวกับ AI และ Data Science ปิดคอร์สไปเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2022 อย่างสมบูรณ์

ตามเป้าหมายการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงลึก โดยการบรรยายของบุคลากร และ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง ทั้งยังช่วยแนะแนวกลยุทธ์ และ มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ ตั้งแต่ความเข้าใจพื้นฐานด้าน Data Transformation, Data-Driven Culture ไปจนถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Infrastructure และ  AI & Machine Learning นอกจากนี้ ยัง เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมคอร์สได้แบ่งปันกรณีศึกษา รวมถึงมุมมอง และ ความรู้สึกที่มีต่อจากการเข้าร่วมคอร์สนี้

ความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจ B2B และ ธุรกิจ B2C

คุณ Nattapol Jongjaroonkiat  จาก PTT Global Chemical (GC) เนื่องจากได้มีโอกาสทำงานทางด้านข้อมูลทั้งในธุรกิจที่เป็น B2C (กลุ่มเซ็นทรัล) และ B2B (กลุ่มปตท พลังงานและปิโตรเคมิคอล) หลักการสำคัญหรือหัวใจของการเอาข้อมูล (Big Data) มาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดคือ การเข้าใจธุรกิจ (Business Acumen) และการตีโจทย์ธุรกิจว่าต้องการอะไร เพื่อจะช่วยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น

ในธุรกิจรีเทล บริษัทมีเป้าหมายในการไปสู่ Omnichannel ดังนั้นเราอาจจะต้องเข้าใจพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในแต่ละ channels ทั้งรูปแบบของ offline และ online เพื่อที่จะเชื่อมต่อกลยุทธ์ว่าจะทำการ Up-sell หรือ Cross-Sell กันอย่างไร รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาสำคัญของธุรกิจ  โดยปัญหาที่พบในช่วงเริ่มต้น คือ ไม่สามารถนำข้อมูลระหว่างวันของ Online Transaction Data มาเพิ่มยอดการใช้จ่ายได้หรือวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของเพื่อเสนอโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าได้ทันที เนื่องจากข้อมูลมาจากหลาย sales channels ทำให้มีข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูลการซื้อสินค้าในแต่ละวัน

ในขณะที่ธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมิคอล ซึ่งเป็นธุรกิจในรูปแบบ B2B งานของ Data Science มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การนำตัวแปรหรือ feature ที่จะนำเข้า model มีความสำคัญมากกว่าการสร้างอัลกอริทึ่มที่ใช้ ดังนั้นเราควรเริ่มจากการสร้าง pipeline แล้วทำการปรับจูน เพื่อเพิ่มความแม่นยำขึ้นไปเรื่อยๆ เช่น หากต้องการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Predictive Maintenance เพื่อยืดอายุการใช้งานของ equipment ให้นานขึ้นหรือทำให้มันลดการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ หรือ Predictive Pricing เนื่องจากราคาของพลังงานและปิโตรเคมิคอลมีความผันผวนสูง เราจะทำอย่างไรให้เราขายในช่วงเวลาที่ดีที่สุด ดังนั้นข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นจาก structure data, semi-structure data และ unstructured data จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ คุณนิวยังได้ยกอีกปัญหาสำคัญที่มักพบในองค์กร คือปัญหาด้านการสื่อสาร และ ความไม่เข้าใจในความแตกต่างของ Data Pattern ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ที่คาดหวังมีความคลาดเคลื่อน  ดังนั้นการสร้างกระบวนการสื่อสารให้เป็นระบบ และ การวางแผนร่วมกันภายในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การนำเทคโนโลยีมาใช้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คุณ Tinnapan Boonprasert จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำระบบ Automation มาช่วยรวบรวมและวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน (Financial Insight) เพื่อช่วยคณะผู้บริหารประกอบการตัดสินใจเนื่องจากปริมาณข้อมูลมีจำนวนมากและอยู่กระจัดกระจาย

นอกจากนี้ ยังได้ไอเดียในการนำข้อมูลมาบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น   การนำข้อมูลปัญหาของบริษัทจดทะเบียนมาจำแนกตามระยะเวลาที่ List อยู่ในตลาด และส่งผลการวิเคราะห์ไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้ว สามารถแก้ไขได้เร็วขึ้น  คุณป่านยังได้กล่าวถึงเรื่อง Data Governance และการเลือกใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการและรองรับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งานที่ต่างกัน

Start From BAF ( Business Benefit - Advantage - Feature )

Carabao Group

คุณ Kittanon Meteetranmaporn จาก Carabao Group แชร์ประสบการณ์การแก้ไขปัญหารายงานวิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกนำไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผ่านการพัฒนาการจัดทำรายงานโดยใช้หลัก Visualization & Analytics ให้กับองค์กร

คุณบาสกล่าวว่า Data-Driven Culture ควรเริ่มต้นจาก Business Benefit ก่อน เพื่อให้เข้าใจถึงภาพใหญ่, ทิศทาง หรือกลยุทธ์ขององค์กร แล้วจะได้ Advantage ออกมาเอง แล้วค่อยไปดูเรื่อง Feature (Technology Innovation) เพื่อนำมาเสริมประสิทธิภาพให้กับการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจที่ดีขึ้น

เปรียบกับการทำงานกับข้อมูล เราควรจะเข้าใจพื้นฐานของข้อมูลกับการตั้งเป้าหมายที่จะนำไปใช้ก่อน แล้วเมื่อเราได้ฐานที่แข็งแรง เราจะสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางไหนก็ได้

ทางคาราบาวเราเลือกใช้กลยุทธ์ BI Clinic การทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกทีม ส่งเสริมการฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Power BI, Tableau, Google Analytics การสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งปัญหาหรือข้อสงสัยการใช้งานเครื่องมือต่างๆ เพื่อสามารถแก้ไขและเรียนรู้อย่างรวดเร็ว และ การนำข้อมูลจากหน่วยสาขาต่างๆ มาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์หรือทดสอบกับโมเดลภายใน เป็นต้น

เมื่อบุคลากรในองค์กรมีความพร้อมจึงเริ่มนำเครื่องมือ และ ชุดข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้กับโปรเจคธุรกิจ แคมเปญ หรือกลยุทธ์

Solutions For Data Transformation 

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีภายในองค์กรส่วนใหญ่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรูปแบบ B2B หรือ B2C จึงพบความท้าทายในด้านการจัดลำดับความสำคัญเพื่อวางทิศทางธุรกิจให้สอดคล้องกับพัฒนาด้านเทคโนโลยี ดังนั้น การกำหนดนโยบายโดยผู้บริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การเลือกใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายธุรกิจ และ ช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดภายในองค์กร

ภายหลังจากหลักสูตร AImpower นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้ การนำข้อมูลและเทคโนโลยี AI และ Machine Learning มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อน ธุรกิจ วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับบุคลากร รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมต่าง ๆ ให้ตรงกับการทำงาน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจแล้ว ยังพบว่าความรู้ที่ได้รับจากงานนี้ยังจะช่วยพัฒนาระบบการจัดการบุคลากร และ การสื่อสารภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

สามารถอ่านสรุปเนื้อหาจากงาน AImpower เพิ่มเติมได้ ดังนี้

- เจาะเทรนด์ AI & Data ปี 2022 ความจำเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจ ที่ผู้บริหารองค์กรต้องใส่ใจ

- Leveraging Data to the Max

- 3 ขั้นตอนเริ่มต้นทำ Change Management เพื่อประยุกต์ใช้ AI ในองค์กร

- จะสร้าง Data Organization อย่างไร แชร์ประสบการณ์การทำงาน Data ในองค์กร E-commerce ระดับโลก

RELATED ARTICLE

Responsive image

หรือนี่คือคู่แข่งของ AI ? รู้จักปัญญาชีวะคอมพิวเตอร์ชีวภาพจากเซลล์สมองมนุษย์

รู้จัก “ปัญญาชีวะ” (Organoid Intelligence - OI) คอมพิวเตอร์ชีวภาพจากสเต็มเซลล์ของมนุษย์ กับเส้นทางการพัฒนาให้เหนือกว่า AI...

Responsive image

OfficeMate ฉีกภาพลักษณ์ ทะยานสู่จักรวาล B2B มีสินค้าและเซอร์วิสเพื่อทุกธุรกิจ ครบ จบ ในที่เดียว

OfficeMate ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉีกภาพลักษณ์เดิม ทะยานสู่จักรวาล B2B เป็น One Stop Service มีสินค้าและบริการที่มากกว่าอุปกรณ์สำนักงาน แบบที่เรียกว่า “Beyond Office” ตอบโจทย์ทุกธุร...

Responsive image

BU X Berkeley SkyDeck Fund จัด Mini Hackathon ปั้นสตาร์ทอัพไทย ประชันไอเดีย Food Service Tech

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund องค์กรให้คำปรึกษาและแหล่งเงินทุนกับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก จัด mini hackathon ปั้นสตาร์ทอัพไทยประชันไอเดีย Food Se...