Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN BCG Model@KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการยกย่องให้เป็น ศูนย์ทำวิจัยด้าน BCG ของประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการยกย่องให้เป็น ศูนย์ทำวิจัยด้าน BCG ของประเทศ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานทั้งวิชาการและผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านต่...