Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Big c

เจาะเบื้องหลังทีม Big C Digital หลากหลาย เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน

Big C Digital หน่วยงานในกลุ่มธุรกิจ Big C ที่มี Mission ในการ Transform กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งโดยการใช้ Tech stack ชั้นนำระดับโลก เพื่อเข้าสู่ Digital Platform Business อย่างเ...

ท็อปส์-โลตัส-บิ๊กซี เผยสินค้าเพียงพอ เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ COVID-19

จากการมี Fake News เรื่องของการกักตุนสินค้า ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและซื้อสินค้ากันเยอะมาก ด้านท็อปส์ โลตัส และบิ๊กซีมีการแจ้งต่อลูกค้าโดยมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันว่า จัดเตรียมสิน...