Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN bin-xu

ความท้าทายของอุตสาหกรรมยา อนาคตของ Personalized Healthcare มุมมองจาก Bin Xu หัวหน้า Pfizer’s Digital Innovation Lab

กลยุทธ์นวัตกรรมที่ปรากฎในอุตสาหกรรมปัจจุบัน การ Transforming Healthcare อนาคตของ HealthTech และความร่วมมือในอุตสาหกรรม...