LATEST IN bitec

ไบเทคแจ้งปิดศูนย์ฯ ชั่วคราวตามมาตรการป้องกัน COVID-19

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) แจ้งประกาศปิดให้บริการศูนย์ฯ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม...

ไบเทค แจง ตรวจผู้เข้าใช้พื้นที่หลังกลับจากญี่ปุ่นแล้ว ไม่พบผู้ติดไวรัส COVID-19

ไบเทค แจง ตรวจผู้เข้าใช้พื้นที่หลังกลับจากญี่ปุ่นแล้ว ไม่พบผู้ติดไวรัส COVID-19...

JOB