Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CDG

CDG แถลงครบรอบ 50 ปี ประกาศจุดยืนดัน e-Government ในไทยเต็มที่ พร้อมรับมือเศรษฐกิจดิจิทัล

กลุ่มบริษัท CDG ผู้เชี่ยวชาญด้านให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จัดงานแถลงข่าวครบรอบ 50 ปี ประกาศนำจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหนุนภาคร...