Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Centralization

Centralization vs Decentralization ยามวิกฤตที่องค์กรต้องเลือกเดินให้ถูกทาง

ในการทำงานขององค์กร ส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปแบบของการรวมอำนาจการตัดสินใจ ไว้ที่บุคคลเดียว ( Centralization ) กล่าวคือ ผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดในองค์กร แต่วิธีการทำงานเช่นนั้นอาจจะไม่ได้ผล...