LATEST IN challenge

Startup จะรักษา 'บริษัท' ไว้ได้อย่างไร ในสถานการณ์ COVID-19

ธุรกิจ Startup และ SME ในภูมิภาค Southeast Asia ของเรานั้นถือว่ามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงมากใน 5 ปีที่ผ่านมา ทว่าภายใต้สภาวะเช่นนี้ธุรกิจเหล่านี้ควรจะทำอย่างไรในการฝ่าฟันวิกฤต...

JOB