Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Challenge

NTT Ltd. is bringing back the pitching competition for startups in SEA for its 4th year

Powered by NTT Ltd., the leading global technology services company under NTT Incorporated (NTT Inc.), NTT Startup Challenge is back for its 4th year....

Startup จะรักษา 'บริษัท' ไว้ได้อย่างไร ในสถานการณ์ COVID-19

ธุรกิจ Startup และ SME ในภูมิภาค Southeast Asia ของเรานั้นถือว่ามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงมากใน 5 ปีที่ผ่านมา ทว่าภายใต้สภาวะเช่นนี้ธุรกิจเหล่านี้ควรจะทำอย่างไรในการฝ่าฟันวิกฤต...