LATEST IN solution

Startup จะรักษา 'บริษัท' ไว้ได้อย่างไร ในสถานการณ์ COVID-19

ธุรกิจ Startup และ SME ในภูมิภาค Southeast Asia ของเรานั้นถือว่ามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงมากใน 5 ปีที่ผ่านมา ทว่าภายใต้สภาวะเช่นนี้ธุรกิจเหล่านี้ควรจะทำอย่างไรในการฝ่าฟันวิกฤต...

6 เรื่องที่ CEO ต้องเริ่มทันที ในสถานการณ์ COVID-19

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลกนั้นดูไม่เหมือนกับวิกฤติอื่น ๆ ที่ผ่านมา มาตรการตั้งรับแบบเดิมอาจจะยังไม่เพียงพอ ดังนั้นสิ่งที่ CEO ควรจะทำในตอนนี้คือการเริ่มลงมือทำและเตรียมค...

JOB