Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN CMKL University

กรณีศึกษา AI แยกขวดแก้วในโรงงาน รวดเร็ว แม่นยำ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ความท้าทายหรือความแตกต่างของ AI ที่นำมาใช้แยกขวดของโครงการนี้ คือ ต้องมีข้อมูลเฉพาะด้านจำนวนมากที่จะให้ AI เรียนรู้ ว่าขวดใดมีปัญหาหรือไม่ หรือเรียนรู้แม้กระทั่งความหนาแน่นของคราบท...

ดูงานสัมมนา AI ครั้งใหญ่ในไทย 'CMKL Tech Summit 2018'

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา CMKL University มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ Carnegie...

JOB