Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN customer journey

รู้เขา รู้เรา อาวุธที่ชื่อว่า ‘Customer Journey‘ รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

ในยุค Digital ถ้าเรายังไม่รู้จักอาวุธที่ชื่อว่า Customer Journey ก็เตรียมตัวล่มสลายได้เลย เพราะหากเราต้องการยอดขายจำนวนมากๆ เพื่อให้องค์กรเจริญ บริษัทเติบโต กิจการรุ่งเรือง Custome...

กุญแจในการทำ CRM ในธุรกิจอสังหา ฯ ให้ประสบความสำเร็จ คือ ‘ต้องเข้าใจลูกค้า’

CRM เป็นเรื่องของการจัดการด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร โดยที่สามารถจำแนกการให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความมั่นคงต่อกัน...