Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN customer journey

รู้เขา รู้เรา อาวุธที่ชื่อว่า ‘Customer Journey‘ รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

ในยุค Digital ถ้าเรายังไม่รู้จักอาวุธที่ชื่อว่า Customer Journey ก็เตรียมตัวล่มสลายได้เลย เพราะหากเราต้องการยอดขายจำนวนมากๆ เพื่อให้องค์กรเจริญ บริษัทเติบโต กิจการรุ่งเรือง Custome...

กุญแจในการทำ CRM ในธุรกิจอสังหา ฯ ให้ประสบความสำเร็จ คือ ‘ต้องเข้าใจลูกค้า’

CRM เป็นเรื่องของการจัดการด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร โดยที่สามารถจำแนกการให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความมั่นคงต่อกัน...